JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
 
OFISI YA RAIS
SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA
UMMA
Kumb. Na EA.7/96/01/D/23 26 Machi, 2013
TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI
Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma ni chombo ambacho kimeundwa kwa
mujibu wa Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa
na Sheria Na. 18 ya mwaka 2007 kifungu 29(1). Kwa mujibu wa Sheria hiyo, chombo
hiki, pamoja na kazi zingine kimepewa jukumu la kutangaza nafasi wazi za kazi
zinazotokea katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Waajiri (Taasisi za Umma).
Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi wa Umma anakaribisha maombi ya
Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi 949 za kazi kwa waajiri mbalimbali
kama ifuatavyo:
Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Katibu Mkuu Wizara ya Fedha, Katibu Mkuu wizara
ya Mambo ya Nje ya Nchi na Ushirikiano wa Kimataifa, Afisa Mtendaji Mkuu Wakala wa
Vipimo, Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Katibu Mkuu Wizara ya
Maendeleo Jinsia na Watoto, Katibu Mkuu Wizara ya Kazi na Ajira, Katibu Mkuu Wizara
ya mifugo na Uvuvi, Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika, Katibu Mkuu
Wizara ya Viwanda na Biashara, Katibu Mkuu Wizara ya Sayansi na Technolojia,
Katibu Mkuu Wizara ya Nishati na Madini, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya
Ufundi, Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi Nyumba na Makazi, Katibu Mkuu Wizara ya Maji,
Katibu Ofisi ya Rais Maadili, Katibu Tawala Mkoa Kagera, Iringa, Ruvuma, Mbeya,
Mwanza, Shinyanga, Manyara, Dar es Salaam, Morogoro, Geita, Pwani, Mara,
Kilimanjaro, Lindi, Singida, Tabora, Tanga, Katavi na Arusha,Mkurugenzi Halmashauri
ya Jiji la Mwanza, Mkurugenzi Halmashauri Manispaa Iringa, Songea, Shinyanga,
2
Morogoro, Singida, Kigoma/Ujiji na Temeke, Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya
Mufindi, Kyera, Rungwe, Mbeya, Chunya, Biharamulo, Bukoba, Muleba, Namtumbo,
Songea, Morogoro, Makete, Mkuranga, Mbinga, Tunduru, Ukerewe, Sengerema,
Ilemela, Busega, Maswa, Meatu, Shinyanga, Kishapu, Kilosa, Msalala, Rufiji, Rorya,
Ruangwa, Lushoto, Mkinga, Mpanda, Monduli, Ngorongoro,Kigoma, Nachingwea,
Rombo, Same, Singida, Urambo, Tabora, Babati, Mbulu, Simanjiro, Kiteto, Handeni,
Pangani, Kibondo, Chamwino, Mtwara, Nanyumbu, Mpwapwa, Kongwa na
Tandahimba. Mkurugenzi Halmashauri ya Mji Njombe, Kibaha, Baraza la Kiswahili la
Taifa (BAKITA) na TEMESA.
MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
i. Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania.
ii. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
iii. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia
katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za
kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
iv. Nafasi ya kazi inayoombwa iandikwe katika kichwa cha habari cha barua na juu
ya bahasha, kutozingatiwa hili kutasababisha maombi ya kazi kuwa batili.
v. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye
anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)
watatu wa kuaminika.
vi. Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya
kidato cha nne na kidato cha sita kwawale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya
kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika. Viambatanisho
hivyo vibanwe sawa sawa kuondoa uwezekano wa kudondoka kupotea.
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
- Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
- Computer Certificate
- Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
- Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni iandikwe jina kwa nyuma.
vii. “Transcripts”, “Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”,
hati matokeo za kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS
SLIPS) HAVITAKUBALIWA.
viii. Waombaji wawe na umri usiozidi miaka 45.
ix. Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba
isipokuwa kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
x. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko
katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo
yaliyo katika Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010.
3
xi. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za
kisheria.
xii. WAAJIRI WOTE WALIOPO NJE YA DAR ES SALAAM WANAOMBWA
KUSAMBAZA MATANGAZO HAYA KWENYE MBAO ZA MATANGAZO NA
MAENEO MENGINE.
xiii. Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe 09 Aprili, 2013
xiv. Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika ofisi za Sekretarieti ya ajira
HAURUHUSIWI.
xv. Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza na yatumwe
kupitia posta kwa anuani ifuatayo.
Katibu, AU Secretary,
Sekretariati ya Ajira katika Public Service Recruitment
Utumishi wa Umma, Secretariat,
SLP.63100, P.O.Box 63100
Dar es Salaam. Dar es Salaam.
1.0 MCHAMBUZI MIFUMO YA KOMPYUTA DARAJA LA II – (NAFASI 10)
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Nishati na Madini, Katibu Mkuu Wizara
ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Katibu Mkuu wizara ya Kilimo na Chakula,
Katibu Tawala Mkoa wa Geita, Mkurugenzi Halmashauri za Wilaya za Mufindi, Meatu,
Rorya, Mbulu na Mtwara na Mkurugenzi Halmashauri ya Mji Kibaha.
1.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuweka kumbukumbu za taratibu za kisasa na mbinu za kufanyia kazi.
· Kutekeleza chati za mtiririko wa mifumo ya nyendo za taarifa na uthibiti
unaohusu Kompyuta.
· Kutoa msaada wa kiufundi kwa Wizara/Idara/Vituo mbalimbali vya kazi.
1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya Juu katika masomo ya Sayansi ya Kompyuta
kutoka kwenye Taasisi/Chuo kinachotambuliwa na Serikali.
1.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D.
2.0 AFISA VIPIMO II – NAFASI 6
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Afisa Mtendaji Mkuu, Wakala wa Vipimo
2.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kukagua, kuhakiki na kuvirekebisha vipimo vya wafanyabiashara;
4
· Kutunza, kuhifadhi vifaa vya kitaalam vitumikavyo katika utendaji wa kazi;
· Kutoa ushauri kuhusu masuala ya uhakiki na matumizi ya vipimo;
· Kufanya upelelezi kuhusu ukiukwaji wa Sheria ya Vipimo
· Kupokea na kufanyia kazi malalamiko ya wadau na waateja;
· Kufanya kazi nyingine kama atakavyopangiwa na kiongozi wake zinazohusiana
na
· elimu na ujuzi wa kazi
2.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza katika fani ya “Legal Metrology” au “Legal
and
· Industrial Metrology” toka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali. Au
· Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza ya Uhandisi/Sayansi ambao wamepata
“Crash
· programme” ya “Legal and Industrial Metrology” isiyopungua miezi mnne (4) toka
· Chuo kinachotambuliwa na Serikali.
· Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza ya Uhandisi/Sayansi ambao wamehitimu
· Stashahada ya Uzamili (Postgraduate Diploma) katika fani ya vipimo katika Chuo
· kinachotambuliwa na Serikali.
· Kuajiriwa wenye Stashahada ya juu katika fani ya “Legal Metrology” /Legal and
“Industrial Metrology” toka Chuo kinachotambuliwa na Serikali.
2.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani PTSS 13 -14 kwa mwezi.
3.0 MPIMA ARDHI DARAJA LA II (LAND SURVEYOR GRADE II) – (NAFASI 26)
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Nishati na Madini, Katibu Mkuu Wizara
ya Ardhi Nyumba na Makazi, Katibu Tawala Mkoa wa Iringa, Geita, Tabora, Kigoma na
Mara, Mkurugenzi Halmashauri ya Jiji la Mwanza, Mkurugenzi Halmashauri ya
Manispaa ya Iringa, Songea na Singida, Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya ya Mufindi,
Songea, Tunduru, Busega, Shinyanga, Kishapu, Morogoro, Nachingwea, Rombo,
Kongwa, Mkinga, Nanyumbu na Rorya.
3.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Sehemu ya Upimaji Milki (Cadastral Survey)
- Kuingiza taarifa za Upimaji (alpha numeric data) kwenye kompyuta.
· Sehemu ya Topographic na Geodetic Surveys
- Kukagua kazi za upimaji na kuingiza taarifa za kazi zilizothibitishwa
kwenye komputa.
· Sehemu ya Ramani
- Kufanya upimaji picha (aerial triangulation and block adjustment);
- Kuandaa vikosi kwa ajili ya kuhuisha ramani (map revision)
5
- Kutunza kumbukumbu za picha za anga.
· Sehemu ya Hydrographic Surveys
-Kusimamia na kuchukua vipimo vya tide gauges.
· Mpima Ardhi katika Serikali za Mitaa
- Kufanya kazi za nje ya Ofisi (field survey operations) chini ya usimamizi
wa mpima aliyesajiliwa.
3.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye Stastahada ya juu/Shahada kutoka Chuo Kikuu cha Ardhi katika
fani ya Upimaji Ardhi au Taasisi yoyote inayotambuliwa na National Council of
Professional Surveyors (NCPS). Au
· Kuajiriwa wenye cheti cha East African Land Survey (EALSC) au National
Council of Professional Surveyors Certificate (NCPSC) katika fani ya upimaji
ardhi.
3.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS E kwa mwezi.
4.0 MHANDISI DARAJA LA II – UFUNDI NA UMEME (MECHANICAL AND
ELECTRICAL ENGINEER GRADE II) – NAFASI 9
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya ya Kyela, Msalala na
Pangani, Mkurugenzi ya Manispaa ya Singida na Morogoro na TEMESA.
4.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufanya kazi chini ya uangalizi wa Mhandisi aliyesajiliwa na bodi ya Usajili wa
Wahandisi kama “Professional Enginner” ili kupata uzoefu unaotakiwa.
· Kufanya kazi kwa vitendo katika fani zinazomhusu ili kumwezesha Mhandisi
kupata sifa za kutosha kusajiliwa na Bodi ya Usajili wa Wahandisi
· Kukusanya taarifa na takwimu kuhusu magari na mitambo mbalimbali, bei za
magari na mitambo na vifaa vya umeme ndani na nje ya nchi
· Kupitia mapendekezo ya miradi (project proposal) mbalimbali ya ufundi na
umeme yanayowasilishwa.
4.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka Vyuo Vikuu
vinavyotambuliwa na Serikali katika fani ya Uhandisi Ufundi na Umeme.
4.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
5.0 AFISA MIPANGO MIJI DARAJA LA II (TOWN PLANNER) – NAFASI 13
6
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Geita, Tabora na Katavi, Mkurugenzi
Halmashauri Manispaa ya Singinda, Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya ya Kyela,
Tunduru, Kishapu, Rorya, Nachingwea, Urambo, Mbulu na Kigoma.
5.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuandaa mipango ya maeneo yaliyoendelezwa kiholela.
· Kuandaa michoro ya Mipangomiji.
· Kupokea michoro ya Mipangomiji na taarifa za maeneo ya ardhi
yanayopendekezwa kuiva kwa ajili ya uendelezaji kimji.
· Kuchambua takwimu na taarifa kwa ajili ya maandalizi ya mipango mipya ya
makazi.
· Kupokea na kuweka kumbukumbu za maombi ya mabadiliko ya matumizi ya
ardhi na umegaji wa viwanja.
· Kuhakikisha kuwa mabadiliko ya matumizi ya ardhi yanaingizwa katika michoro.
5.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa mwenye Stashahada ya juu/Shahada katika fani ya Mipangomiji kutoka Chuo
Kikuu cha Ardhi au Vyuo Vikuu au Taasisi nyingine zinazotambuliwa na Serikali.
5.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
6.0 MHANDISI DARAJA LA II - UJENZI (ENGINEER GRADE II – CIVIL) – (NAFASI
16)
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara, Katibu Mkuu
Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi, Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Mkurugenzi
Halmashauri ya Wilaya za Kyela, Mbulu na Ilemela, Mkurugenzi Halmashauri ya
manispaa ya Singida.
6.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Atafanya kazi chini ya uangalizi wa Mhandisi aliyesajiliwa (Professional engineer)
na bodi ya usajili ya Wahandisi ili kupata uzoefu unaotakiwa.
· Kufanya ukaguzi wa Barabara, Madaraja na Majengo mbalimbali
· Kuchunguza vyanzo vya ajali barabarani
· Kufuatilia utekezaji wa Sheria, Kanuni za ujenzi wa Barabara na Majengo
· Kutayarisha bajeti ya mwaka ya Ujenzi na matengenezo ya Barabara, Madaraja
na Majengo
7
· Kusimamia na kuratibu kazi za Barabara, Madaraja na Majengo zinazotolewa na
makandarasi
6.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka Vyuo Vikuu
vinavyotambuliwa na Serikali katika fani ya Uhandisi Ujenzi.
6.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
7.0 MHANDISI DARAJA LA II - MAJI (WATER ENGINEER GRADE II) – (NAFASI 13)
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Katibu Tawala Mkoa wa
Shinyanga na Geita, Mkurugenzi Halmashauri ya manispaa ya Temeke, Mkurugenzi
Halmashauri ya Wilaya za Rungwe, Busega na Chamwino.
7.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Ujenzi na Usimamizi wa Vituo vya Hali ya Hewa, Vituo vya Upimaji wingi wa Maji
mitoni (Discharge Measurements) na Uchukuaji wa sampuli za mchanga
unaosafirishwa kwenye mito (sedment sampling) na kuzitafsiri.
· Ukusanyaji wa takwimu kwenye vituo vya hali ya hewa na upimaji wa wingi wa
maji mitoni na kuzitafsri takwimu hizo.
· Kuandaa na kutayarisha Taarifa ya robo, nusu na mwaka mzima katika sehemu
ya Haidrologia.
· Kutayarisha kielelezo cha mtiririko wa maji ( Rating Curve Eqution )
7.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa mwenye Shahada ya Uhandisi wa Rasilimali za Maji kutoka vyuo vikuu
vinavyotambuliwa na Serikali. Wawe na ujuzi wa kutumia kompyuta.
7.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
8.0 AFISA MISITU DARAJA LA II (FOREST OFFICER GRADE II) – NAFASI 7
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Katavi, Mkurugenzi Halmashauri ya
Wilaya za Muleba,Tunduru, Sengerema na Ilemela.
8.1 MAJUKUMU YA KAZI
8
· Kusimamia upandaji na uhudumiaji wa miti na misitu.
· Kusimamia uendelezaji wa misitu ya kupandwa isiyozidi hekta 5,000 au ya asili
isiyozidi hekta 10,000.
· Kufanya utafiti wa misitu.
· Kutekeleza Sera na Sheria za misitu.
· Kuendesha mafunzo ya Wasaidizi Misitu.
· Kukusanya takwimu za misitu.
· Kufanya ukaguzi wa misitu.
· Kupanga na kupima madaraja ya mbao.
· Kudhibiti leseni na uvunaji wa miti.
· Kutoa ushauri na mafunzo kwa wananchi juu ya uendelezaji na matumizi
endelevu ya miti na misitu kwa wananchi.
· Kufanya ukadiriaji wa rasilimali za misitu.
· Kupima maeneo na kuchora ramani za misitu.
8.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye Shahada ya Misitu kutoka chuo Kikuu cha kilimo cha Sokoine
au Vyuo Vikuu vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
8.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.D kwa mwezi.
9.0 AFISA WA SHERIA DARAJA LA II (LEGAL OFFICER GRADE II) – NAFASI 3
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Ruvuma na Katavi na Mkurugenzi
Halmashauri ya Wilaya ya Makete.
9.1 MAJUKUMU YA KAZI
Hili ni daraja la mafunzo katika kazi, hivyo Maafisa wa Sheria katika daraja hili
watafanya kazi za kisheria kwa maelekezo ya Maafisa wa Sheria Waandamizi ikiwa ni
pamoja na:
· Kutoa ushauri na kufanya utafiti wa kisheria pale anapohitajika kulingana na
Wizara, Idara ya Serikali ama sehemu aliko.
· Kufanya mawasiliano na ofisi nyingine kuhusu masuala ya kisheria kwa
maelekezo ya Maafisa wa Sheria walio katika ngazi za juu.
9.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza ya Sheria kutoka vyuo vinavyotambuliwa
na Serikali na waliomaliza mafunzo ya uwakili yanayotambuliwa na Ofisi ya
Mwanasheria Mkuu wa Serikali.
9
9.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi
10.0 MTAKWIMU DARAJA LA II (STATISTICIAN GRADE II) – NAFASI 8
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Geita, Shinyanga na Mwanza,
Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya ya Tabora, Busega na Tunduru.
10.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kubuni na kuendeleza mfumo wa kitaifa wa kukusanya na kuratibu takwimu
· Kutengeneza utaratibu wa kukusanya takwimu pamoja na ule wa kuchukua
takwimu za mfano/vielelezo (Sampling)
· Kukusanya, Kuchambua na kuwasilisha takwimu ngazi za juu.
10.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza katika fani ya Takwimu au Hisabati au sifa
zinazolingana na hizo kutoka Chuo Kikuu kinachotambuliwa na Serikali na
wenye ujuzi wa kutumia Kompyuta.
10.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
11.0 MTHAMINI DARAJA LA II (VALUER GRADE II) – NAFASI 7
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya ya Babati, Nachingwea,
Sengerema na Tunduru.
11.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kukusanya taarifa za utafiti na mwenendo wa soko la ardhi.
· Kuhakiki kumbukumbu za utafiti na kuziingiza kwenye kompyuta
11.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya juu katika fani ya Land management
and Valuation kutoka Chuo Kikuu cha Ardhi au Taasisi nyingine zinazotambuliwa
na Serikali katika fani za Usimamizi Ardhi na Uthamini. Au
· Kuajiriwa wenye cheti cha NCPS katika fani ya Usimamizi Ardhi na Uthamini.
11.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS E kwa mwezi.
10
12.0 MKADIRIAJI UJENZI DARAJA LA II (QUANTITY SURVEYOR GRADE II) – NAFASI 4
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi,
Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya ya Ilemela, Urambo na Sengerema.
12.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuandaa ratiba ya kazi, gharama za ujenzi (BOQ) na Hati za mikataba.
· Kuanda makisio ya gharama za miradi ya Ujenzi.
· Kukusanya takwimu na kufanya uchunguzi ( survey)ya ukarabati wa miradi ya
Ujenzi
· Kuandaa bajeti ya miradi ya ujenzi
· Kuandaa taarifa za uthamini wa miradi ya ujenzi.
· Kwa kushirikiana na Mkadiriaji ujenzi kuandaa taarifa fupi za ujenzi wa miradi.
· Kushughulikia masuala yote ya utawala wa fedha za miradi, kuandaa hati / vibali
maalumu vya ujenzi na mikataba.
· Kufanya kazi zingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.
12.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Awe na Shahada /Stashahada ya juu ya Uhandisi kutoka vyuo Vikuu
vinavyotambuliwa na Serikali katika fani ya Ukadiriaji Ujenzi (quantity Surveryor).
12.3 MSHAHARA.
Kwa kuzingatia viwango vya mishahara vya Serikali TGS E kwa mwezi
13.0 AFISA UFUGAJI NYUKI DARAJA LA II (BEEKEEPING OFFICER GRADE II) –
NAFASI 1
Nafasi hii ni kwa ajili ya Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya ya Ilemela.
13.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kusimamia uanzishaji wa hifadhi za nyuki na manzuki.
· Kutangaza Sera na Sheria za ufugaji nyuki.
· Kufundisha masomo ya fani ya ufugaji nyuki.
· Kukusanya takwimu za rasilimali na ufugaji nyuki.
· Kupanga na kupima ubora wa mazao ya nyuki.
13.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye Shahada katika fani ya Ufugaji Nyuki au Sayansi ya Elimu ya
Mimea, Elimu ya Wadudu au Elimu ya Wanyama kutoka Chuo Kikuu cha Dar es
Salaam au Vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
11
13.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.D kwa mwezi
14.0 MHANDISI DARAJA LA II – NISHATI (ENERGY ENGINEER) – NAFASI 3
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Nishati na Madini na Katibu Tawala
Mkoa wa Geita na Tanga.
14.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufanya kazi chini ya uangalizi wa mhandisi aliyesajiliwa na bodi ya Usajili wa
Wahandisi kama “Professional Engineer” ili kupata uzoefu unaotakiwa.
· Kufanya kazi kwa vitendo katika fanii zinazomhusu ili kumwezesha Mhandisi
kupata sifa za kutosha kusajiliwa na Bodi ya Usajili wa Wahandisi.
· Kufuatilia taarifa za upatikanaji, uzalishaji, ugavi na matumizi ya nishati.
· Kukusanya taarifa na takwimu kuhusu miradi mbalimbali kuhusu bei za nishati
ndani na nje ya nchi.
· Kupitia mapendekezo ya miradi project proposals mbalimbali ya nishati
yanayowasilishwa Wizarani.
· Kuhakiki maombi ya wawekezaji na mkandarasi kuhusu vivutio vya uwekezaji.
14.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa mwenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka Vyuo Vikuu
vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani za Uhandisi wa Nishati
(Renewable Energy, Mechanical Engineering or Elecrical Engineering)
14.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
15.0 MSANIFU MAJENGO (ARCHITECT) DARAJA LA II – (NAFASI 3)
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mkurugenzi Halmashauri ya Jiji la Mwanza, Mkurugenzi
Halmashauri ya Wilaya ya Kigoma na Mkurugenzi Halmashauri ya Manispaa ya
Singida.
15.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufanya kazi chini ya uangalizi wa Msanifu majengo aliyesajiliwa na Bodi ya
Usajili husika kama “Proffessional Archtect” ili kupata uzoefu unaotakiwa
12
· Kufanya kazi kwa vitendo katika fani zinazomhusu ili kumwezesha kupata sifa
za kutosha kusajiliwa na Bodi ya Usajili inayowahusu Wasanifu majengo
· Kufuatilia upatikanaji wa taarifa za taaluma ya usanifu wa majengo
· Kupitia mapendekezo ya miradi (Project Proposals) mbalimbali ya majengo
yanayowasilishwa.
15.2 Sifa za mwombaji
Kuajiriwa wenye Shahada/ Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka vyuo vikuu
vinavyotambuliwa na Serikali katika fani ya Wasanifu Majengo
15.3 Mshahara
Kwa kuzingatia viwango vya mishahara vya Serikali yaani TGS E.
16.0 MJIOLOJIA DARAJA LA II (GEOLOGIST GRADE II) – NAFASI 7
Nafasi hizi ni kwa kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Nishati na Madini.
16.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kupokea na kufuatilia upatikanaji wa taarifa za utafiti wa mistari ya uchungi na
mitetemo katika utafutaji wa madini au petroli;
· Kukusanya na kuchambua taarifa za mitetemo, mienendo na mabadiliko ya
miamba ardhini;
· Kutunza kumbukumbu za miamba, madini au petroli;
· Kutayarisha rasimu za taarifa za kitaalam na kuziwasilisha kunakohusika;
· Kusimamia matumizi ya vifaa vya kitaalam na utunzaji wake; na
· Anaweza kuongoza timu ya mafundi sanifu wanapokuwa katika shughuli za
utafutaji wa madini au petroli.
16.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye Shahada ya Sayansi katika fani ya Jiolojia (pamoja na fani za
Jiofizikia au Jiokemia) au sifa nyingine zinazolingana na hizo kutoka vyuo vikuu
vinavyotambuliwa na Serikali,
16.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
17.0 FUNDISANIFU DARAJA LA II (UJENZI) - (CIVIL TECHNICIAN GRADE II) – NAFASI
26
13
Nafasi hizi ni kwa kwa ajili ya Mkurugenzi wa Halmashauri ya Jiji la Mwanza,
Mkurugenzi wa Halmashauri ya Manispaa ya Singida na Morogoro, Mkurugerugenzi wa
Halmashauri ya Wilaya ya Monduli, Mpanda, Mbulu, Meatu, Ilemela, Sengerema,
Tunduru, Bukoba Ngorongoro na Kyela na Mkurugenzi Halmashauri ya Mji Njombe.
17.1 MAJUKUMU YA KAZI
Mafundi sanifu watapangiwa kazi na Mamlaka zinazohusika katika fani zao kutegemea
cheo, ujuzi, uzoefu na uwezo wao na utendaji mzuri wa kazi kama ifuatavyo:-
· Kufanya kazi za ujenzi wa kuta za nyumba na kupaka rangi na kufunga
mabomba;
· Kuchonga vifaa vya nyumba za serikali ikiwa ni pamoja na samani “furniture”;
· Kufanya kazi za upimaji (survey) wa barabara, majengo na mifereji kama
atakavyoelekezwa;
· Kuwapangia kazi Mafundi sanifu wasaidizi na kuhakikisha wanamaliza kama
ilivyopangwa.
17.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye mojawapo ya sifa zilizotajwa hapa chini:
· Waliohitimu kidato cha VI na kufuzu mafunzo ya ufundi ya miaka miwili kutoka
Chuo kinachotambuliwa na Serikali katika moja ya fani za ufundi.
· Waliohitimu kidato cha IV na kufuzu kozi ya ufundi ya miaka mitatu kutoka Vyuo
vya Ufundi vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani za ufundi,
· Wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi hatua ya I kutoka Chuo cha Ufundi
kinachotambuliwa na Serikali,
· Wenye Stashahada ya Kawaida katika fani za ufundi kutoka Chuo
kinachotambuliwa na Serikali.
17.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
18.0 MVUVI MSAIDIZI DARAJA LA II (FISHERIES ASSISTANT II) – NAFASI 8
Nafasi hizi ni kwa kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Mkurugenzi
Halmashauri ya Wilaya Tunduru, Nachingwea, Pangani na Same, Mkurugenzi
Halmashauri ya Mji Njombe.
18.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kutengeneza, Kushona, Kutunza na Kukarabati zana za uvuvi.
· Kutunza na kuangalia mabwawa ya samaki.
· Kutega mitego Ziwani au Baharini.
· Kutengeneza nyavu ndogo ndogo.
14
· Kuwapa chakula samaki katika mabwawa.
· Kuvua samaki katika mabwawa.
· Kutoa ushauri kwa wavuvi kuhusu mbinu mbalimbali za uvuvi.
· Kukusanya takwimu za uvuvi kutoka kwenye vituo vya kupokelea samaki.
· Kutoa ushauri juu ya uhifadhi wa samaki na mbinu za usambazaji na uuzaji wa
mazao yatokanayo na samaki.
· Kuwaelimisha wananchi juu ya ufugaji wa samaki na mambo muhimu ya
kuzingatia.
18.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au cha sita wenye stashahada (Diploma)
ya Uvuvi au Uhifadhi wa Samaki na Masoko (Fish Processing & Marketing)
kutoka vyuo vya uvuvi vya Mbegani, Kunduchi au vyuo vingine vinavyotambuliwa
na Serikali.
18.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS C kwa mwezi
19.0 FUNDI SANIFU MSAIDIZI (MAJI) (ASISTANT TECHNICIAN - WATER) NAFASI 19
Nafasi hizi ni kwa kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo, Chakula na Ushirika,
Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya Rugwe na Busega na
Halmashauri ya Manispaa ya Temeke.
19.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kupima uwingi wa maji mtoni
· Kusoma kituo cha hali ya hewa
· Kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.
19.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha VI waliohudhuria na kufaulu mafunzo ya
mwaka mmoja kutoka kutoka Chuo cha Maji au Chuo chochote
kinachotambuliwa na Serikali ambao wana cheti cha ufundi Daraja la III katika
fani ya maji.
19.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS A kwa mwezi.
20.0 NAHODHA DARAJA LA II – NAFASI 6 (SKIPPER GRADE II)
15
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi na Mkurugenzi
Halmashauri ya Wilaya ya Chunya.
20.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kubuni na kuunda zana za kuvulia samaki (Fishing Gears).
· Kutunza na kutengeneza zana za kuvulia samaki.
· Kuongoza na kuendesha meli/boti ndogo za futi 40 zenye uzito wa kuandikishwa
wa tani 50-200 (GRT).
· Kuendesha shughuli za uvuvi katika meli/boti.
20.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha sita (VI) wenye Stashahada (Diploma) ya
Unahodha na Uvuvi (Master Fisherman) kutoka Chuo cha Uvuvi Mbegani au
vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
20.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.C kwa
mwezi.
21.0 FUNDI SANIFU DARAJA LA II - HAIDROLOJIA - (TECHNICIAN GRADE II -
HYDROLOGY) – NAFASI 6
Nafasi hii ni kwaajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Mkurugenzi Halmashauri ya
Manispaa ya Songea
21.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Ukusanyaji na ukaguaji wa takwimu za maji
· Kutunza takwimu za maji
· Kuingiza takwimu za maji kwenye fomu Na: H: 12 tayari kwa kutumiwa kwenye
michoro
· Kuchora hydrograph za maji
· Utengenezaji visima vya rekoda, stendi za winchi, sinia za maji ‘cable way post”
n.k.
· Kufanya matengenezo ya vifaa vyote vya kupimia maji na hali ya hewa
· Kuingiza takwimu kwenye kompyuta
· Kufundisha wasoma vipimo
21.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa Wahitimu wa vyuo vya ufundi vinavyotambuliwa na Serikali ambao
wana cheti cha ufundi ( FTC) au Stashahada ya Rasilimali za Maji na wenye
ujuzi wa kutumia kompyuta.
16
21.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
22.0 FUNDI SANIFU DARAJA LA II - HAIDROJIOLOJIA (TECHNICIAN GRADE II -
HYDROGEOLOGIST) – NAFASI 6
Nafasi hizi ni kwaajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Katibu Tawala Mkoa wa Mwanza
na Geita, Mkurugenzi Halmashauri ya Manispaa ya Songea.
22.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuhakiki nuwezo wa kisima kutoa maji (Pump test)
· Kuchora ramani za eawali za kiufundi
· Kuhifadhi taarifa za kikazi (Field Data) zipatikanazo wakati wa utafiti wa maji
chini ya ardhi.
22.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa Wahitimu wa vyuo vya ufundi vinavyotambuliwa na Serikali ambao
wana cheti cha ufundi ( FTC) au Stashahada ya Kawaida ya Rasilimali za Maji
na wenye ujuzi wa kutumia kompyuta.
22.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
23.0 MSAIDIZI MISITU DARAJA LA II (FORESTRY ASSISTANT GRADE II) – NAFASI 7
Nafasi hizi ni kwaajili ya Mkurugenzi Halmashauri Wilaya ya Tunduru, Busega, Meatu,
Urambo na Chamwino.
23.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kukusanya mbegu
· Kuhudumia na kutunza bustani za miti.
· Kutunza na kuhudumia miti na misitu.
· Kufanya doria.
· Kusimamia ukusanyaji mbegu na bustani za miti.
· Kukusanya takwimu za misitu.
· Kusimamia kazi za upandaji, utunzaji na uvunaji wa miti/misitu.
· Kukusanya maduhuli.
· Kupima mazao ya misitu.
· Kufanya doria.
17
23.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne au Sita wenye Astashahada (Cheti) au
Stashahada (Diploma) ya Misitu kutoka Vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
23.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS B/C kwa mwezi
24.0 FUNDI SANIFU DARAJA II – RAMANI (TECHNICIAN GRADE II - (MAPPING) –
NAFASI 6
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya Ilemela, Busega, Kishapu,
Morogoro na Nachingwea.
24.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kushughulikia madaai/malalamiko ya hati za viwanja, kuweka na kutunza
kumbukumbu zake
· Kutunza kumbukumbu za “cadastrals surveys” na mahesabu yake
· Kuandaa nakala za “cadastral site plans”
· Kutunza miongozo ya ramani (maping guides) na viwanja
24.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye wahitimu wa kidato cha nne au sita wenye cheti cha mafunzo ya
ufundi ya miaka miwili katika fani ya Ramani (Mapping)
24.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
25.0 FUNDI SANIFU DARAJA LA II - (TECHNICIAN GRADE II – COMMUNITY
DEVELOPMENT) – NAFASI 3
Nafasi hizi ni kwaajili ya Mkurugenzi wa Manispaa ya Singida na Mkurugenzi
Halmashuri ya Wilaya ya Ilemela.
25.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufundisha wanavijiji teknolojia na ufundi
· Ujenzi wa nyumba bora za gharama nafuu
· Kusimamia utengenezaji wa majiko bora , ufinyanzi, uhunzi na useremla
· Utengenezaji wa nyenzo za usafiri kama mikokoteni, uchimbaji wa visima, ujenzi
wa vyoo bora, ujenzi wa mabanda na usimikaji wa mashine za kusaga
18
· Kusaidia, kuanzisha na kutoa ushauri wa kiufundi kwa vikundi vya ujenzi
· Kuratibu shghuli za ufundi na teknolojia katika ngazi ya kata
· Kutoa ushauri kuhusu miradi ya ujenzi, ufundi na teknolojia
· Kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya ujenzi, ufundi na teknolojia
· Kuandaa taarifa ya mwezi, robo mwaka, nusu mwaka na mwaka mzima kuhusu
shughuli zote za ujenzi, ufundi na teknolojia.
25.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye mojawapo ya sifa zilizotajwa hapa chini:
· Waliohitimu kidato cha VI na kufuzu mafunzo ya ufundi ya miaka miwili kutoka
Chuo kinachotambuliwa na Serikali katika fani ya fundi sanifu maendeleo ya jamii
· Waliohitimu kidato cha IV na kufuzu kozi ya ufundi sanifu maendeleo ya jamii ya
miaka mitatu kutoka Vyuo vya Ufundi vinavyotambuliwa na Serikali katika fani ya
fundi sanifu maendeleo ya jamii
· Wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi hatua ya I kutoka Chuo cha Ufundi
kinachotambuliwa na Serikali,
· Wenye Stashahada ya Kawaida katika fani za ufundi sanifu maendeleo ya jamii
kutika Chuo kinachotambuliwa na Serikali.
25.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
26.0 DEREVA MITAMBO DARAJA LA II (PLANT OPERATOR GRADE II) – NAFASI 1
Nafasi hii ni kwa ajili ya Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya ya Meatu
26.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuendesha mitambo chini ya usimamizi wa Dereva Mitambo mwenye uzoefu.
26.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye cheti cha Kidato cha IV ambao wana leseni Daraja la “G” ya
kuendesha mitambo na ujuzi wa kutunza vyombo mbalimbali vya mitambo hiyo,
wenye uzoefu wa kuendesha mitambo kwa muda usiopungua saa mia tatu (300)
au miezi mitatu (3) bila kusababisha ajali.
26.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGOS.A kwa mwezi
27.0 MPIGA CHAPA MSAIDIZI (ASSISTANT PRINTER) - NAFASI 5
19
Nafasi hizi ni Kwaajili ya Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu na Katibu Mkuu Wizara ya
Elimu.
27.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kukunja karatasi ngumu na kutengeneza ‘covers’ za vitabu, majarida, madaftari
katika mahitaji mbalimbali kwa kugandisha, kuweka pamoja au kushona katika
hali mbalimbali za ubora.
· Kukarabati vitabu, kumbukumbu mbalimbali au majarida kwa kuyawekea gamba
jipya, au kurudisha katika hali yake ya mwanzo kutegemea na kifaa hicho
kilivyoharibika.
· Kupanga vifaa vilivyotengenezwa katika makasha kwa vipimo vyake au katika
seti.
· Kuendesha mashine za kukata karatasi/kupiga Chapa/Mashine za Composing,
kushona au kugandisha vitabu, majarida, madaftari na vifaa vingine vinavyokuwa
vimetakiwa kwa mtindo na ubora wake.
· Kupanga karatasi zitakazochapwa kwa hesabu ya kila kitabu, jarida, daftari na
vinginevyo kwa kushonwa au kugandishwa pamoja.
27.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha IV au VI katika masomo ya Sayansi, au Sanaa,
wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi Daraja la I (Trade Test Grade I) katika
Lithography/Composing/Binding/Machine Minding, au waliohitimu mafunzo ya
miaka miwili ya Kupiga Chapa.
27.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.B kwa mwezi
28.0 OPERATA WA KOMPYUTA MSAIDIZI (ASSISTANT COMPUTER OPERATOR) -
NAFASI 3
Nafasi hizi ni Kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi Nyumba na Makazi na Katibu
Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi.
28.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuhifadhi data.
· Kutunza kumbukumbu za shughuli za kila siku.
· Kugundua na kusahihisha makosa yanayotokea katika data.
· Kufanya kazi za Kompyuta.
· Kuchapa orodha ya makosa.
· Kufanya programu ya matumizi.
20
· Kuchapa taarifa za mwisho.
· Kufanya kazi chini ya usimamizi wa Opereta wa Kompyuta Daraja la II.
28.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye cheti cha masomo ya Kompyuta (Certificate in Computer
Science in Information Technology) kutoka kwenye Taasisi/Chuo
kinachotambuliwa na Serikali.
28.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.B kwa
mwezi.
29.0 FUNDI SANIFU DARAJA LA II - MIGODI (MINING TECHNICIAN GRADE II) – NAFASI
9
Nafasi hizi ni kwaajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Nishati na Madini.
29.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kukagua na kupima viwanja kwa ajili ya waombaji wadogo wadogo
· Kusimamia wapimaji na kuhakikisha wanapima kwa kiwango kinachotakiwa
· Kuandaa “action plan” na kuhakikisha inafuatwa
29.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye mojawapo ya sifa zilizotajwa hapa chini:
· Waliohitimu kidato cha VI na kufuzu mafunzo ya ufundi ya miaka miwili kutoka
Chuo kinachotambuliwa na Serikali katika moja ya fani za ufundi.
· Waliohitimu kidato cha IV na kufuzu kozi ya ufundi ya miaka mitatu kutoka Vyuo
vya Ufundi vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani za ufundi,
· Wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi hatua ya I kutoka Chuo cha Ufundi
kinachotambuliwa na Serikali,
· Wenye Stashahada ya Kawaida katika fani za ufundi kutika Chuo
kinachotambuliwa na Serikali.
29.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
21
30.0 POLISI MSAIDIZI (AUXILIALRY POLICE) – NAFASI 5
Nafasi hii ni kwaajili ya Mkurugenzi Halmashauri ya Manispaa ya Temeke.
30.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuwa mlinzi wa Usalama wa watu na mali zao katika halmashauri
· Kuhifadhi maisha na mali za halmashauri
· Kuhifadhi maisha na mali za mtu yeyote katika maeneno maalum
· Kulisaidia Jeshi la Polisi kuhifadhi Sheria na utengamano katika maeneno
maalum
· Kusaidia Halmashauri katika masuala ya kuhifadhi Sheria katika kutekeleza
masuala/kazi kama ilivyoainishwa katika Sheria za Nchi
· Kuendesha shughuli za uhifadhi wa Sheria kama itakavyokuwa imeelekezwa na
Inspekta Jenerali wa Polisi
· Kufanya kazi zingine kama atakavyopata maelekezo ya utendaji kutoka ngazi za
juu za uongozi wa Polisi na Halmashauri.
30.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne waliofuzu mafunzo ya mgambo/polisi/JKT
au Mafunzo ya Zimamoto kutoka katika chuo kinachotambuliwa na Serikali.
· Kuajiriwa wenye sifa njema na asiwe na makosa ya Jinai
· Awe anajua kusoma na kuandika Kiswahili na Kiingereza
30.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TPSW 1 kwa
mwezi.
31.0 MPOKEZI (RECEPTIONIST) – NAFASI 1
Nafasi hii ni Kwaajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi Nyumba na Makazi.
31.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kupokea wageni na kuwasaili shida zao.
· Kutunza rejesta ya wageni wa ofisi na kufanya uchambuzi wa wageni wanaoingia
ili kutoa ushauri juu ya utaratibu bora wa kupokea wageni.
· Kupokea na kusambaza maombi ya simu za ndani.
· Kutunza na kudumisha usafi wa “Switchboard” na ofisi zake.
· Kuwaelekeza wageni wa ofisi kwa maafisa/ofisi watakakopewa huduma.
· Kuhakikisha kwamba wageni wanaoingia ndani wanamiadi (Appointment) au
wamepata idhni ya maafisa husika.
· Kupokea simu kutoka nje na kuzisambaza kwa maofisa mbalimbali ofisini.
22
· Kupokea simu kutoka “Extension” za ndani na kupiga nje ya ofisi.
· Kutunza rejesta ya simu zinazopokelewa kutoka nje ya ofisi na zinazopigwa
kwenda nje.
31.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha IV waliofaulu masomo ya Kiingereza, Kiswahili
na Hisabati na kufuzu mafunzo ya Mapokezi na Upokeaji Simu kutoka vyuo
vinavyotambuliwa na Serikali.
31.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS B kwa mwezi
32.0 KATIBU MAHSUSI DARAJA LA III (PERSONAL SECRETARY GRADE III) –
NAFASI 10
Nafasi hizi ni kwaajili ya Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya ya Handeni na Pangani.
32.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida.
· Kusaidia kupokea wageni na kuwasaili shida zao, na kuwaelekeza sehemu
wanapoweza kushughulikiwa.
· Kusaidia kutunza taarifa/kumbukumbu za matukio, miadi, wageni, tarehe za
vikao, safari za Mkuu wake na ratiba ya kazi zingine zilizopangwa wakati
unaohitajika.
· Kusaidia kutafuta na kumpatia Mkuu wake majadala, nyaraka au kitu chochote
kinachohitajika katika shughuli za kazi hapo ofisini.
· Kusaidia kufikisha maelekezo ya Mkuu wake wa kazi kwa wasaidizi wake na pia
kumuarifu kuhusu taarifa zozote anazokuwa amepewa na wasaidizi hao.
· Kusaidia kupokea majalada, kuyagawa kwa Maofisa walio katika sehemu alipo,
na kuyakusanya, kuyatunza na kuyarudisha sehemu zinazohusika.
· Kutekeleza kazi zozote atakazokuwa amepangiwa na Msimamizi wake wa kazi.
32.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha IV waliohudhuria Mafunzo ya Uhazili na kufaulu
mtihani wa Hatua ya Tatu. Wawe wamefaulu somo la Hatimkato ya Kiswahili na
Kiingereza maneno 80 kwa dakika moja na wawe wamepata mafunzo ya
Kompyuta kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali na kupata cheti
katika programu za Window, Microstoft Office, Internet, E-mail na Publisher.
23
32.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS B kwa mwezi.
33.0 MLINZI (SECURITY GUARD) – NAFASI 100
Nafasi hizi ni kwaajili ya katibu Mkuu Wizara ya Fedha,Katibu Mkuu Wizara ya
Maendeleo ya Jamii Jinsia na Watoto, katibu Mkuu Wizara ya Nishati na Madini, Katibu
Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi, Katibu Mkuu Wizara ya Kazi, Katibu
Tawala Mkoa wa Iringa, Kagera, Mwanza, Morogoro, Geita, Kilimanjaro, Lindi, Tabora
na Katavi, Mkurugenzi Halmashauri ya Jiji Mwanza, Mkurugenzi Manispaa ya
Shinyanga, Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya Kyela, Biharamulo, Bukoba, Songea,
Mbinga, Tunduru, Busega, Meatu, Ruangwa, Nachingwea, Same, Urambo, Chamwino
na Nanyumbu.
33.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuhakikisha kwamba mali yoyote ya ofisi inayotolewa langoni (nje ya ofisi) ina
hati ya idhini.
· Kuhahikisha kuwa mali yote inayoingizwa langoni inazo hati za uhalali wake.
· Kulinda usalama wa majengo, ofisi na mali za ofisi mchana na usiku.
· Kuhakikisha kwamba milango na madirisha yote yamefungwa ipasavyo mwisho
wa saa za kazi.
· Kuhakikisha kwamba wageni wote wanaoingia katika eneo la ofisi wana idhini ya
kufanya hivyo.
· Kupambana na majanga yoyote yatakayotokea katika sehemu ya kazi kama vile,
moto, mafuriko n.k na kutoa taarifa katika vyombo vinavyohusika kama vile,
moto, mafuriko n.k na kutoa taarifa katika vyombo vinavyohusika.
· Kutoa ushauri wa jinsi ya kuboresha huduma ya ulinzi mahali pa kazi.
33.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne waliofuzu mafunzo ya mgambo/polisi/JKT
au Mafunzo ya Zimamoto kutoka katika chuo kinachotambuliwa na Serikali.
33.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya mshahara TGOS.A kwa mwezi.
34.0 DEREVA DARAJA LA II (DRIVER II) – NAFASI 178
Nafasi hizi ni kwaajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Kazi na Ajira, Katibu Mkuu Wizara ya
Viwanda na Biashara, Katibu Mkuu Wizara ya Sayansi na Teknolojia, Katibu Mkuu
Wizara ya Nishati na Madini, Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika, Katibu
24
Mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, Katibu Mkuu Wizara ya
Elimu na Mafunzo ya Ufundi, na Katibu Mkuu Wizara ya Mamba ya Ndani ya Nchi,
Katibu Tawala Mkoa wa Mwanza, Katibu Tawala Mkoa wa Geita, Katibu Tawala Mkoa
wa Pwani, Katibu Tawala Mkoa wa Mara, Katibu Tawala Mkoa wa Lindi, Katibu Tawala
Mkoa wa Manyara, Katibu Tawala Mkoa wa Dar es Salaam, Mkurugenzi Jiji la Mwanza,
Mkurugenzi Halmashauri Manispaa ya Singida na Mkurugenzi Halmashauri Wilaya
Biharamulo, Namtumbo, Sengerema, Kilosa, Rorya, Ruangwa, Mbulu, Chamwino,
Pangani na Nanyumbu.
34.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuendesha magari ya abiria, magari madogo na malori
· Kuhakikisha gari na vyombo vyake vipo katika hali nzuri wakati wote, na kufanya
uchunguzi wa gari kabla na baada ya safari ili kugundua ubovu unaohitaji
matengenezo,
· Kufanya matengenezo madogo madogo katika gari,
· Kutunza na kuandika daftari la safari “Log-book” kwa safari zote.
34.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Cheti cha Mtihani wa Kidato cha IV, Wenye Leseni daraja la “C” ya
uendeshaji pamoja na uzoefu wa kuendesha magari kwa muda usiopungua miaka
mitatu bila kusababisha ajali na wenye Cheti cha Majaribio ya ufundi Daraja la II.
34.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGOS.A kwa mwezi.
35.0 MSAIDIZI WA OFISI (OFFICE ASSISTANT) – NAFASI 30.
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Fedha, Katibu Mkuu Wizara ya
Viwanda na Biashra, Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Katibu Tawala
Mkoa wa Geita, Manyara na Lindi, Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya Kyera, Bukoba,
Songea, Mbinga, Tunduma, Busega, Singida, Nachingwea, Monduli na Ngorongoro.
35.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufanya usafi wa ofisi na mazingira ya nje na ndani ikiwa ni pamoja na kufagia,
kufuta vumbi, kupiga deki, kukata majani, kupalilia bustani, kumwagilia maji
bustani, kupanda maua au miti na kusafisha vyoo.
· Kuchukua na kupeleka majalada na hati nyingine kwa maofsa waoaohusika na
kuyarudisha sehemu zinazohusika.
· Kusambaza barua za Ofisi kama jinsi atakavyoelekezwa.
· Kutayarisha chai ya ofisi.
25
· Kupeleka mfuko wa posta na kuchukua barua kutoka Posta.
· Kuhakikisha kwamba vifaa vya ofisi vinaweka sehemu zinazostahili.
· Kufungua Milango na Madirisha ya Ofisi wakati wa Asubuhi na Jioni kuyafunga
baada ya Saa za Kazi.
· Kudurufu barua au machapisho kwenye mashine za kudurufia.
· Kuweka katika majalada nakala za barua zilizochapwa katika ofisi walizomo.
· Kutunza vifaa vya ofisi na kutoa ripoti kila vinapoharibika.
35.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliofaulu vizuri katika masomo ya
Kiingereza, Kiswahili na Hisabati.
35.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGOS.A kwa mwezi.
36.0 AFISA KUMBUKUMBU DARAJA LA II (RECORDS OFFICER GRADE II) – NAFASI 1.
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Ofisi ya Rais Maadili ya Viongozi.
36.1 MAJUKUMU YA KAZI
Hili ni daraja la mafunzo katika kazi hivyo atafanya kazi kwa maelekezo ya Maafisa
Kumbukumbu walio juu yake kwa cheo. Kazi atakazojifunza na kufanya ni zile
zifanywazo na Afisa Kumbukumbu Daraja la I:-
· Kudhibiti mifumo ya kumbukumbu, kutunza, na kusimamia matumizi ya
kumbukumbu.
· Kutambua na kutafuta kumbukumbu katika masjala.
· Kudhibiti mfumo wa kumbukumbu zinazozalishwa na kompyuta, kutunza na
kusimamia matumizi yake.
36.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa mwenye Shahada ya Kwanza katika fani ya Utunzaji na Uhifadhi wa
Kumbukumbu (Records management & Archieves), Upimaji na Ramani na
nyingine zinazolingana nayo kutoka katika Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na
Serikali. Aidha wawe na ujuzi wa kutumia kompyuta.
36.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi.
26
37.0 MWENYEKITI WA MABARAZA YA ARDHI NA NYUMBA YA WILAYA
(CHAIRPERSON) – NAFASI 5.
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi Nyumba na Makazi.
37.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kusikiliza, kuamua migogoro yote ya Ardhi na Nyumba kwa mujibu wa Sheria
Na 2 ya mwaka 2002 inayohu Mabaraza ya Ardhi na Nyumba ya Wilaya
· Kusikiliza na kutoa uamuzi wa Rufaa kutoka Mabaraza ya Kata
· Kufanya marejeo kwa mashauri yaliyosikilizwa na mabaraza ya Kata.
· Kusimamia utekelezaji wa maamuzi ya Baraza la Ardhi na Nyumba la wilaya na
Mabaraza ya Kata katika eneo husika.
37.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye Shahada ya Sheria na kuendelea kutoka Chuo kikuu
kinachotambulika na serikali na kumaliza mafunzo ya kazini (internship)
· Awe na uzoefu wa miaka mitano (5) katika masuala ya Sheria na Kutolea
uamuzi
· Awe mwadilifu na asiye na historia ya makosa ya jinai
· Awe na umri usiopungua miaka 35
37.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.J kwa
mwezi.
38.0 AFISA MTENDAJI WA KATA DARAJA LA III (WARD EXECUTIVE OFFICER GRADE
III) – NAFASI 10.
Nafasi hizi ni kwaajili ya Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya Bukoba, Mbinga, Tunduru,
Msalala, Mpanda, Pangani na Nanyumbu.
38.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Atakuwa Mtendaji Mkuu wa Kata na kiungo cha Uongozi kwa Idara zote katika
kata na atashughulikia masuala yote ya kata
· Atakuwa Mhamasishaji mkuu wa Umma katika mikakati mbalimbali ya uzalishaji,
mali, kuondoa njaa na Umasikini.
· Atakuwa ni Katibu wa kamati ya maendeleo ya kata.
· Ataratibu na kusimamia upangaji wa shughuli za maendeleo ya kata, vijiji na
vitongoji.
27
· Atatafsiri sera na kusimamia utekelezaji wa sheria ndogondogo katika Kata
yake.Atamsaidia Mkurugenzi Kuratibuna kusimamia shughuli za Uchaguzi katika
Kata.
· Kumsaidia na kumwakilisha Mkurugenzi katika kusimamia maendeleo ya eneo
lake.
· Kusimamia utendaji kazi wa wataalamu na watendaji wengine katika ngazi ya
Kata.
· Kuratibu na kuandaa taarifa za utekelezaji na kuziwasilisha kwa mkurugenzi na
nakala kwa Katibu Tarafa.
· Atakuwa mwenyekiti katika vikao vya vinavyowahusisha wataalamu na watendaji
wa vjiji, na NGO’S katika kata yake.
· Atakuwa Msimamizi na mratibu wa takwimu zote zinazokusanywa katika vijiji,
vitongoji, na kata yake.
38.2 SIFA ZA MWOMBAJI.
· Kuajiriwa waliohitimu kidato cha nne au sita na kuhudhuria mafunzo ya
Stashahada yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social Sciences) Utawala,
(Public Administration and Local Gorvernment), Stashahada ya Sheria au Sifa
nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote kinachotambuliwa na
Serikali.
38.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS C kwa mwezi.
39.0 AFISA MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA II (VILLAGE EXECUTIVE OFFICER
GRADE II) – NAFASI 6.
Nafasi hizi ni kwaajili ya Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya ya Namtumbo, Maswa na
Mtwara.
39.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Atakuwa Mtendaji na Mshauri Mkuu wa Serikali ya Kijiji na Kamati zake katika
Mipango ya Maendeleo ya kijamii na Utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo.
· Atakuwa Afisa Mhasibu wa Serikali ya Kijiji na atasimamia mapato na matumizi
ya Serikali ya kijiji
· Atakuwa Mlinzi wa Amani na Msimamizi wa Utawala Bora katika Kijiji.
· Ataratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya
kijiji
· Atakuwa Katibu wa Kamati ya Halmashauri ya Kijiji.
28
· Atatafsiri Sera, ataratibu na kusimamia utekelezaji wa Sheria ndogondogo za
Halmashauri ya Kijiji.
· Ataratibu na kuandaa taarifa ya utekelezaji wa kazi katika eneo lake na
kuziwasilisha kwenye Halimashauri ya Kijiji na baadae kwenye kata .
· Ataongoza vikao vya maendeleo ya Kijiji vitavyowahusisha wananchi na
wataalamu waliopo kwenye eneo lake.
· Atahamasisha wananchi katika kampeni za kuondoa njaa, umasikini, na
kuongeza uzalishaji mali.
· Atasimamia matumizi bora ya Nguvu kazi.
· Atakuwa Kiongozi wa Wakuu wa Vitengo vya Kitaalamu Katika Kijiji.
· Atasimamia ukusanyaji wa kumbukumbu za walipa kodi, wataalamu mbalimbali
na NGO waliopo katika kijiji.
39.2 SIFA ZA MWOMBAJI.
· Kuajiriwa wenye elimu ya kidato cha IV na VI waliohitimu Stashahada ya
kawaida katika fani yoyote yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social
Sciences) Utawala, (Public Administration and Local Gorvernment), Stashahada
ya Sheria au Sifa nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote
kinachotambuliwa na Serikali.
39.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS C kwa mwezi.
40.0 AFISA MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA III (VILLAGE EXECUTIVE OFFICER
GRADE III) – NAFASI 232.
Nafasi hizi ni kwaajili ya Mkurugunzi Halmashauri ya Wilaya Rungwe, Tunduru, Mbeya,
Muleba, Mbinga, Msalala, Nachingwea, Chamwino, Nanyumbu, Sengerema,
Shinyanga, Kishapu, Mkuranga, Ngorongoro, Simanjiro, Mpanda, Mtwara na
Tandahimba.
40.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Atakuwa Mtendaji na Mshauri Mkuu wa Serikali ya Kijiji na Kamati zake katika
Mipango ya Maendeleo ya kijamii na Utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo.
· Atakuwa Afisa Mhasibu wa Serikali ya Kijiji na atasimamia mapato na matumizi
ya Serikali ya kijiji
· Atakuwa Mlinzi wa Amani na Msimamizi wa Utawala Bora katika Kijiji.
· Ataratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya
kijiji
· Atakuwa Katibu wa Kamati ya Halmashauri ya Kijiji.
29
· Atatafsiri Sera, ataratibu na kusimamia utekelezaji wa Sheria ndogondogo za
Halmashauri ya Kijiji.
· Ataratibu na kuandaa taarifa ya utekelezaji wa kazi katika eneo lake na
kuziwasilisha kwenye Halimashauri ya Kijiji na baadae kwenye kata.
· Ataongoza vikao vya maendeleo ya Kijiji vitavyowahusisha wananchi na
wataalamu waliopo kwenye eneo lake.
· Atahamasisha wananchi katika kampeni za kuondoa njaa, umasikini, na
kuongeza uzalishaji mali.
· Atasimamia matumizi bora ya Nguvu kazi.
· Atakuwa Kiongozi wa Wakuu wa Vitengo vya Kitaalamu Katika Kijiji.
· Atasimamia ukusanyaji wa kumbukumbu za walipa kodi, wataalamu mbalimbali
na NGO waliopo katika kijiji.
40.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Elimu ya Kidato cha Nne au cha sita waliohitimu Astashahada
(Certificate) katika Fani yoyote yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social Sciences)
Utawala, (Public Administration and Local Gorvernment), Astashahada ya Sheria au
Sifa nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali.
40.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS B kwa mwezi.
41.0 AFISA MTENDAJI MTAA DARAJA LA III (MTAA EXECUTIVE OFFICER GRADE III)
– NAFASI 3.
Nafasi hizi ni kwaajili ya Mkurugenzi Halmashauri Manispaa Kigoma/Ujiji.
41.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Atakuwa Mtendaji na Mshauri Mkuu wa Serikali ya Mtaa na Kamati zake katika
Mipango ya Maendeleo ya kijamii na Utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo.
· Atakuwa Afisa Mhasibu wa Serikali ya Mtaa na atasimamia mapato na matumizi
ya Serikali ya Mtaa
· Atakuwa Mlinzi wa Amani na Msimamizi wa Utawala Bora katika Mtaa
· Ataratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya
Mtaa
· Atakuwa Katibu wa Kamati ya Halmashauri ya Mtaa.
· Atatafsiri Sera, ataratibu na kusimamia utekelezaji wa Sheria ndogondogo za
Halmashauri ya Mtaa
· Ataratibu na kuandaa taarifa ya utekelezaji wa kazi katika eneo lake na
kuziwasilisha kwenye Halimashauri ya Mtaa na baadae kwenye Kata.
30
· Ataongoza vikao vya maendeleo ya Mtaa vitavyowahusisha wananchi na
wataalamu waliopo kwenye eneo lake.
· Atahamasisha wananchi katika kampeni za kuondoa njaa, umasikini, na
kuongeza uzalishaji mali.
· Atasimamia matumizi bora ya Nguvu kazi.
· Atakuwa Kiongozi wa Wakuu wa Vitengo vya Kitaalamu Katika Mtaa.
· Atasimamia ukusanyaji wa kumbukumbu za walipa kodi, wataalamu mbalimbali
na NGO waliopo katika Mtaa.
41.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye Elimu ya Kidato cha Nne au cha sita waliohitimu Astashahada
(Certificate) katika Fani yoyote yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social
Sciences) Utawala, (Public Administration and Local Gorvernment), Atashahada
ya Sheria au Sifa nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote
kinachotambuliwa na Serikali.
41.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS B kwa mwezi.
42.0 AFISA LISHE II (NUTRITON OFFICEER II) – NAFASI 4
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe, Chunya na Halmashauri
ya Manispaa ya Shinyanga.
42.1 Majukumu ya Kazi
· Kukusanya taarifa na takwimu za lishe kutoka kwa wadau na makundi
mbalimbali na kutoa ushauri kuhusu lishe bora katika ngazi ya wilaya.
· Kuchambua takwimu za lishe na kuandaa taarifa ya watoto na makundi mengine
yenye lishe duni.
· Kushiriki katika kuandaa mipango na bajeti ya lishe katika ngazi ya wialaya.
· Kutoa taarifa za mara kwa mara za hali ya lishe katika ngazi ya wilaya.
· Kusimamia kazi za lishe katika wilaya
Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu,
uzoefu na ujuzi wake.
42.2 Sifa za mwombaji
Kuajriwa wenye Shahada ya kwanza ya Lishe, Sayansi Kimu na Lishe au Sayansi na
Chakula na Teknolojia ya Chakula (BSc – Nutrition, Home Economics and Nutrition,
Food Science and Technology Food Science) au Stashahada ya juu ya Lishe (Higher
Diploma in Nutrition) kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali.
31
42.3 Mshahara
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi.
43.0 FUNDI SANIFU DARAJA LA II - UFUNDI NA UMEME (TECHNICIAN GRADE II
MECHANICS & ELECTRICAL) – NAFASI 12
Nafasi hizi ni kwa ajili ya, Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika,
Halmashauri ya Wilaya ya Pangani na Kishapu Halamshauri za Manispaa ya Morogoro
na Songea na Halmashauri ya Wilaya ya Kishapu.
43.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufanya ukaguzi wa ubora wa magari ya Serikali na kurekebisha ipasavyo.
· Kufanya upimaji wa Mitambo na Umeme kufuatana na Maelekezo ya Mhandisi.
· Kufanya kazi za kutengeneza mitambo, magari,na vifaa vya Umeme
· Kufanya usanifu wa miradi midogo midogo ya umeme
· Kusimamia jinsi ya kufunga mashine mpya zinazowekwa kwenye karakana za
ufundi na Umeme.
43.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye mojawapo ya sifa zilizotajwa hapa chini:
· Waliohitimu kidato cha VI na kufuzu mafunzo ya ufundi ya miaka miwili kutoka
Chuo kinachotambuliwa na Serikali katika moja ya fani za ufundi.
· Waliohitimu kidato cha IV na kufuzu kozi ya ufundi ya miaka mitatu kutoka Vyuo
vya Ufundi vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani za ufundi,
· Wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi hatua ya I kutoka Chuo cha Ufundi
kinachotambuliwa na Serikali,
· Wenye Stashahada ya Kawaida katika fani za ufundi kutoka Chuo
kinachotambuliwa na Serikali.
43.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
44.0 AFISA BIASHARA MSAIDIZI (ASSISTANT TRADE OFFICER II) – NAFASI 1
Nafasi hii ni kwaajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Rombo
44.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuandaa Takwimu za Mahitaji kutokana na bidhaa zinazowasilishwa hapa nchini.
32
· Kuandaa takwimu zinazoonyesha tofauti kati ya mahitaji na uzalishaji.
· Kukusanya na kuunganisha (compile) nyaraka za Sera za Biashara na Sheria za
Biashara.
· Kuandaa sifa ya Biashara na huduma ambazo zinauzwa nchi za nje kwa kila
sekta kama vile Kilimo, Madini, Nguo na kadhalika na kuandaa sifa za kampuni
zinazouza nje.
· Kukusanya takwimu za biashara kutoka kila wilaya, kuzichambua na kutathmini
mwenendo wa biashara kwa kila wilaya.
· Kukusanya takwimu kutoka kwa wafanya biashara ambao wanauza na kununua
kutoka masoko ya nje kama vile SADC, EAC, EU, U.S.A
44.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Stashahada ya Biashara kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali au
sifa inayo lingana na hiyo.
44.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS B kwa mwezi
45.0 MCHAPA HATI DARAJA LA II – NAFASI 1
Nafasi hii ni kwaajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Rombo
45.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuchapa taarifa za Uthamini na Hati za fidia
· Kuchapa Nyaraka na Hati za kumiliki ardhi
45.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne au cha Sita waliofaulu mtihani wa Uhazili Hatua
ya II kutoka Chuo cha Watumishi wa Umma na ujuzi wa Kompyuta Hatua ya I na II
kutoka Vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
45.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS B
46.0 MHANDISI DARAJA LA II – BAHARINI (MARINE ENGINEER) – (NAFASI 1)
Nafasi hii ni kwa ajili ya TEMESA.
46.1 MAJUKUMU YA KAZI
33
· Kusimamia ufungaji wa mitambo katika vyombo vya uvuvi.
· Kushauri juu ya aina za vyombo/mitambo inayoendeleza uvuvi.
· Kusimamia matengenezo ya vyombo vya uvuvi
· Kusimamia uendeshaji wa mitambo ya vyombo vya baharini
46.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka Vyuo Vikuu
vinavyotambuliwa na Serikali katika mojwapo ya fani ya Uhandisi wa Baharini.
46.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
47.0 DEREVA MITAMBO DARAJA LA II – (NAFASI 1)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Jiji la Mwanza
47.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuendesha mitambo chini ya usimaizi wa dereva mitambo mwenye uzoefu.
47.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye cheti cha Kidato cha IV ambao wana leseni Daraja la “G” ya
kuendesha mitambo na ujuzi wa kutunza vyombo mbalimbali vya mitambo hiyo, wenye
uzoefu wa kuendesha mitambo kwa muda usiopungua saa mia tatu (300) au miezi
mitatu (3) bila kusababisha ajali.
47.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGOS. A kwa mwezi.
48.0 DEREVA WA VIVUKO DARAJA LA II – NAFASI 3
Nafasi hizi ni kwa ajili ya TEMESA
48.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufunga na kufungua kamba za kivuko.
· Kuchunga usalama nwa abiria na magari yaliyomo ndani ya kivuko.
· Kupanga abiria au magari kwenye kivuko.
· Kuendesha na kuongoza kivuko.
· Kutunza daftari za safari ya kivuko.
· Kuhakikisha kwamba injini za kivuko zipo katika hali nzuri ya kufanya kazi.
· Kuangalia mafuta na vyombo vingine vya kufanyia kazi.
34
48.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa waliohitimu Mtihani wa Kidato cha IV, wenye Ujuzi wa kuendesha na kutunza
Mashua/Kivuko uliothibitishwa na Chuo cha Dar es Salaam Marine Institute au Chuo
kingine chochote kinachotambuliwa na Serikali kwa muda usiopungua miaka miwili; na
waliofuzu mafunzo ya miezi sita ya uokoaji wa maisha majini, kuogelea na kupanga
watu na magari kwenye mashua/vivuko.
48.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGOS.A kwa mwezi.
49.0 MKUFUNZI MWANDAMIZI DARAJA II - NAFASI 1
Nafasi hii ni kwa ajili ya Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo (TASUBA)
49.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufundisha wanafunzi wa mwaka 3 (NTA level 6)
· Kusimamia mitihani ya wanafunzi wa mwaka wa 3
· Kutayarisha na kuhuisha Mitaala ya chuo
· Kusimamia mafunzo ya vitendo
· Kusimamia wanafunzi walioko chini yake
· Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa Idara
49.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Shahada ya Uzamili katika fani Sanaa za Ufundi na Sanaa za Maonyesho
(Muziki)
· Awe amesajiliwa na Baraza la Taifa la Elimu ya Vyuo vya Ufundi (NACTE)
mwenye uzoefu wa kazi wa miaka mitatu (3).
49.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani PTSS 13 -14 kwa mwezi.
50.0 MKUFUNZI DARAJA II - NAFASI 2
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo (TASUBA)
50.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufundisha wanafunzi wa mwaka wa 3 (NTA evel 6)
· Kusimamia mitihani ya wanafunzi wa mwaka wa 3
· Kuendesha, kusaidia utafiti na kazi za ushauri
· Kutayarisha nyenzo za kufundishia
· Kusimamia mafunzo ya vitendo
· Kusimamia wakufunzi walioko chini yake
· Kufanya kazi nyingine atakazopewa na mkuu wake wa Idara
35
50.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Awe na Shahada ya kwanza katika fani ya Sanaa za Ufundi na Sanaa za
Maonyesho (Muziki) kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali mwenye uzoefu
wa kazi wa miaka mitatu (3).
50.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani PTSS 10-11 kwa mwezi
51.0 FUNDI SANIFU MSAIDIZI (BOMBA) – (ASISTANT TECHNICIAN - PLUMBING) -
NAFASI 3
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi
51.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kazi atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.
51.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa waliomaliza kidato cha VI katika masomo ya Sayansi na kufuzu
mafunzo ya mwaka mmoja katika ya fani za Ufundi Bomba kutoka Chuo
kinachotambuliwa na Serikali. AU
· Kuajiriwa waliomaliza kidato cha IV wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi Hatua
ya II kutoka chuocha ufundi katika mojawapo ya fani za ufundi Bomba.
51.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS A kwa mwezi.
52.0 FUNDI SANIFU MSAIDIZI (UMEME) – (ASISTANT TECHNICIAN - ELECTRICAL) -
NAFASI 4
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi
52.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufanya marekebisho madogo madogo ya umeme katika ofisi na nyumba za
serikali.
· Kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.
52.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa waliomaliza kidato cha VI katika masomo ya Sayansi na kufuzu
mafunzo ya mwaka mmoja katika ya fani za Ufundi Umeme kutoka Chuo
kinachotambuliwa na Serikali. AU
36
· Kuajiriwa waliomaliza kidato cha IV wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi Hatua
ya II kutoka chuocha ufundi katika mojawapo ya fani za ufundi umeme.
52.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS A kwa mwezi.
53.0 MKUFUNZI DARAJA II (TUTOR GRADE II) – NAFASI 3
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya
Makazi (Chuo Cha Ardhi Tabora)
NAFASI 1 - Usimamizi na Uthamini wa Ardhi (Land Management and Valuation)
NAFASI 1 - Mipangomiji (Town Planing)
NAFASI 1 - Teknolojia ya Uchapaji (Printing Technology)
53.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufundisha
· Kutoa ushauri kwa wanachuo katika kazi maalum (projects).
· Kusimamia na kuongoza wanachuo katika kazi za darasani na nje.
· Kutoa ushauri wa kiufundi na kitaalam.
· Kuendesha tafiti na ushauri.
· Kuandaa taarifa za tathmini na mapendekezo ya mitaala ya masomo.
53.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa mwenye Shahada/Stashahada ya Juu katika mojawapo ya fani za
Mipangomiji (Town Planing), Usimamizi na Uthamini wa Ardhi (Land
Management and Valuation) na Teknolojia ya Uchapaji (Printing Technology)
kutoka Chuo Kikuu cha Ardhi au Vyuo Vikuu vingine vinavyotambuliwa na
Serikali.
53.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.E kwa mwezi
54.0 MKUFUNZI DARAJA LA II (TUTOR II) - JIOLOJIA – NAFASI 1
Nafasi hii ni kwaajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Nishati na Madini (Chuo cha Madini
Dodoma)
54.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kutafsiri mihutasari ya mafunzo kwenye masomo
· Kuandaa mtiririko wa kila somo (lesson plan) kwa upande wa nadhari na vitendo
37
· Kufundisha kozi za stashahada na astashahada kwa upande wa nadharia na
vitendo
· Kuandaa na kupanga somo la vitendo na kusimamia wanachuo wakati wa
kujifunza
· Kupima maendeleo ya wanachuo kwenye mitihani kwa kipindi chote
kinachohusika na kutunza alama zao
· Kupima maendeleo ya wanachuo kwa kushirikiana na wahandisi wa
uchenjuaji/jiologia na wahandisi migodi wa viwandani wa mafunzo kwa vitendo
(Field Practicals)
· Kufanya kazi nyingine kulingana na kiwango cha elimu na fani yake kadri
atakavyopangiwa na mkuu wake wa kazi
54.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada ya Kwanza katika fani ya Sayansi ya Uhandisi wa Uchenjuaji
Madini,Jiolojia au Uhandisi Migodi kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali na wenye
uzoefu wa kazi usiopungua miaka mitatu
54.3 MSHAHARA - TGS E
55.0 MKUFUNZI MSAIDIZI (TUTORIAL ASSISTANTS) – JIOLOJIA – NAFASI 1
Nafasi hii ni kwaajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Nishati na Madini (Chuo cha Madini
Dodoma)
55.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuandaa mtiririko (lesson plan) wa somo.
· Kufundisha Kozi ya astashahada ya uchenjuaji madini,jiolojia na utafutaji wa
madini na uhandisi migodi
· Kusimamia masomo ya vitendo chini ya usimamizi wa Mkufuniz Mkuu wa somo
· Kuandaa na kupanga vifaa kwa ajili ya somo la vitendo
· Kuwapima wanachuo wakati wa mazoezi ya somo la vitendo
· Anaweza kuteuliwa kuwa Mkuu wa Kitengo (maabara,karakana na “museum”
n.k)
· Kufanya kazi nyingine kulingana na kiwango cha elimu na fani yake kadri
atakavyopangiwa na mkuu wake wa kazi.
55.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne (IV)au sita (VI) waliofuzu mafunzo ya Stashahada
ya Uhandisi wa Uchenjuaji Madini,Jiolojia au Uhandisi Migodi kutoka Chuo
kinachotambuliwa na Serikali.
38
55.3 MSHAHARA - TGS D
56.0 FUNDI SANIFU DARAJA II - UBUNIFU MIPANGO MIJI – NAFASI 1
Nafasi hii ni kwaajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Rombo
56.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kumsaidia Afisa Mipangomiji katika kukusanya kumbukumbu za shughuli za
mipango miji
· Kumsaidia kuhamasisha na kusimamia utekelezaji wa mipango ya matumizi ya
ardhi ya vijiji na kata.
· Kumsaidia Afisa Mipangomiji katika kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya
vijiji na kata.
56.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au cha sita wenye cheti cha mafunzo ya ufundi ya
miaka miwili katika fani ya mipangomiji kutoka kwenye vyuo vinavyotambuliwa na
serikali.
56.3 MSHAHARA - TGS C
57.0 FUNDI SANIFU DARAJA II- URASIMU RAMANI (CARTOGRAPHY) – NAFASI
5
Nafasi hizi ni kwaajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi Nyumba na Maendeleo ya
Makazi, Katibu Tawala Mkoa wa Geita na Halmashauri ya Wilaya ya Pangani
57.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufanya maandalizi ya Uchoraji wa ramani za miji kadiri ya uwiano unaohitajika
· Kutunza kumbukumbu za ramani na plan
· Kuchora plani za hati miliki, upimaji, mashamba na vijiji
· Kutoa nakala za plani za hati za viwanja, mashamba na vijiji
57.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au cha sita wenye cheti cha mafunzo ya ufundi ya
miaka miwili katika fani ya Urasimu Ramani (Cartography) kutoka kwenye
vyovinavyotambuliwa na serikali.
57.3 MSHAHARA-- TGS C
58.0 FUNDI SANIFU DARAJA II- UCHAPAJI RAMANI (PHOTOLITHOGRAPHY) –
NAFASI 4
Nafasi hizi ni kwaajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi Nyumba na Maendeleo ya
Makazi
39
58.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuandaa vifaa vya uchapaji wa ramani,vitabu,vipeperushi n.k
· Kutoa nakala za picha za anga katika uwiano mbalimbali
· Kupanya maandalizi yanayohusu upigaji wa ramani na picha za anga.
· Kuchapa ramani.
·
58.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au cha sita wenye cheti cha mafunzo ya ufundi ya
miaka miwili katika fani ya Uchapaji Ramani (photolithography) kutoka kwenye vyuo
vinavyotambuliwa na serikali.
58.3 MSHAHARA -- TGS C
59.0 FUNDI SANIFU DARAJA LA II - MAABARA (LABORATORY TECHNICIAN II)
– NAFASI 13
Nafasi hizi ni kwaajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi na
Halmashauri ya Wilaya ya Mpanda.
59.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufanya mchanganuo (analysis) kikemikali ili kuthibitisha/kutathmini vielelezo
(samples) vinavyohusika kwenye maabara.
· Kutunza vyombo vya maabara
· Kutayarisha vitendea kazi vya maabala kwenye masomo ya sayansi kwa vitendo
· Kutambua, Kuthibitisha na kuweka kumbukumbu za takwimu za vielelezo
mbalimbali
· Kusaidia kazi za watafiti
59.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha sita (vi) waliofuzu mojawapo ya mafunzo ya miaka
miwili (2) ya stashahada (Diploma) ya ufundi sanifu wa Maabara au sifa zinazolingana
na hizo kutoka katika vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
59.3 MSHAHARA -- TGS C
60.0 FUNDISANIFU MSAIDIZI ( UJENZI – CIVIL TECHNICIAN ) – NAFASI 1
Nafasi hii ni kwaajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Kishapu
60.1 MAJUKUMU YA KAZI
40
· Kufanya kazi za ujenzi wa kuta za nyumba na kupaka rangi na kufunga
mabomba,
· Kuchonga vifaa vya nyumba za serikali ikiwa ni pamoja na samani “furniture”,
· Kufanya kazi za upimaji ( Survey ) wa barabara,majengo na mifereji kama
atakavyoelekezwa,
60.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa waliomaliza kidato cha IV katika masomo ya Sayansi na kufuzu
mafunzo ya mwaka mmoja katika Fani ya Ufundi wa Ujenzi kutoka katika chuo
kinachotambuliwa na serikali,
Au
· Kuajiriwa waliomaliza kidato cha IV wenye cheti cha Majaribio ya ufundi hatua ya
II kutoka chuo cha ufundi katika mojawapo ya fani ya ufundi wa Ujenzi.
60.3 MSHAHARA -- TGS A
61.0 FUNDI SANIFU DARAJA LA II - (TECHNICIAN GRADE II - PLUMBING) – NAFASI 4
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya ya Pangani.
61.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kufanya kazi za ufundi bomba atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi
61.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye mojawapo ya sifa zilizotajwa hapa chini:
· Waliohitimu kidato cha VI na kufuzu mafunzo ya ufundi ya miaka miwili kutoka
Chuo kinachotambuliwa na Serikali katika fani ya fundi bomba (Plumbing)
· Waliohitimu kidato cha IV na kufuzu kozi ya ufundi bomba ya miaka mitatu
kutoka Vyuo vya Ufundi vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani
za ufundi Bomba,
· Wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi hatua ya I kutoka Chuo cha Ufundi
kinachotambuliwa na Serikali
· Wenye Stashahada ya Kawaida katika fani za ufundi bomba kutoka Chuo
kinachotambuliwa na Serikali.
61.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
62.0 WAKUFUNZI WASAIDIZI (TUTORIAL ASSISTANTS) – NAFASI 54
Nafasi hizi ni kwaajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto
62.1 KITUO CHA KAZI
Vyuo vya Maendeleo ya Wananchi
41
62.2 MAJUKUMU YA KAZI
· Ukufunzi wa Masomo ya Ufundi kwenye Vyuo vya Maendeleo ya Wananchi
62.3 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa waliohitimu kidato IV au VI na kufuzu mafunzo ya Stashahada
zifuatazo:-
Ujenzi,Ushonaji, Ufundi na Umeme, Kompyuta, Ufundi Magari, Uchomeleaji,
Useremala na Chakula na Lishe (Food and Nutrition). Kutoka katika vyuo
vinavyo tambuliwa na Serikali.
62.4 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
63.0 BARAZA LA KISWAHILI LA TAIFA (BAKITA)
Baraza la Kiswahili la Taifa (BAKITA) ni Taasisi ya Serikali iliyoanzishwa kwa Sheria ya
Bunge Na 27 ya mwaka 1967.
63.1 MHASIBU MKUU DARAJA II
66.1.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kuratibu kazi ya kujibu hoja za ukaguzi.
· Kuandaa hesabu za mwisho wa mwaka wa fedha.
· Kuandaa na kuoanisha taarifa za mwezi za Benki.
· Kuandaa taarifa za ukaguzi wa fedha za mwaka.
· Kusimamia, kuthibitisha na kuidhinisha malipo.
· Kufanya kazi zingine kama atakavyoagizwa na msimamizi wake wa kazi.
66.1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa mwenye Shahada ya Uzamili ya Uhasibu/ Biashara yenye mwelekeo wa
Uhasibu kutoka Chuo/Taasisi yoyote inayotambuliwa na Serikali.
· Awe na CPA (T).
· Mwenye uwezo wa kutumia mifumo ya kompyuta ya kiuhasibu.
· Awe na uzoefu wa kazi usiopungua miaka nane (8) mfululizo katika fani ya uhasibu.
66.1.3 MSHAHARA - PGSS 17
42
64.0 AFISA USAJILI MSAIDIZI DARAJA LA II (REGISTRATION ASSISTANT II)-
NAFASI 5
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya
Makazi
64.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kupokea na kuingiza kumbukumbu za hati katika kompyuta
· Kufungua majalada ya hati mpya
· Kupokea maombi na kutayarisha taarifa za uchunguzi wa hati( search report)
· Kufunga hati zilizokamilika (binding) na kuziwasilisha masjala.
64.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye astashahada ya Sheria (certificate in law), cheti cha Uthamini na
Usimamizi wa Ardhi kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
64.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.C kwa mwezi
Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe 09 Aprili, 2013
ENGLISH ANOUNCEMENT
THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

PRESIDENT’S OFFICE
PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT
Ref. Na EA.7/96/01/D/24 26th March, 2013
VACANCIES ANNOUNCEMENT
On behalf of the National Audit Office (NAO), Mzumbe University (MU), Local
Government Training Institute (LGTI), Government Chemist Laboratory Agency (GCLA),
Ocean Road Cancer Institute (ORCI), Tanzania Food and Drugs Authority (TFDA),
Tanzania Food and Nutrition Centre (TFNC), Tanzania Forestry Research Institute
(TAFORI), Tanzania Wildlife Research Institute (TAWIRI), Tanzania Education Authority
(TEA), Arusha Technical College (ATC), Mbeya Institute of Science and Technology
(MIST), College of Business Education (CBE),Tanzania Industrial Research and
Development Organization (TIRDO), Attorney General’s Chambers (AG), Tanzania
Public Service College (TPSC), Tanzania Electrical, Mechanical and Electronics
Services Agency (TEMESA), Centre for Agricultural Mechanization and Rural
Technology (CAMARTEC), Water Development and Management Institute (WDMI),
Institute of Rural Development Planning (IRDP), Eastern Africa Statistical Training
Centre (EASTC), Tanzania Fisheries Research Institute (TAFIRI), Muhimbili
Orthopaedic Institute (MOI), Dar es Salaam Maritime Institute (DMI), Agency for the
Development of Educational Management (ADEM), Institute Of Social Work (ISW),
Mwalimu Nyerere Memorial Academy (MNMA), e-Government Agency (eGA),
Engineers Registration Board (ERB), and Center for Foreign Relations (CFR) the Public
Service Recruitment Secretariat invites qualified Tanzanians to fill 188 vacant posts in
the above Public Institutions.
NB: GENERAL CONDITIONS
i. All applicants must be Citizens of Tanzania and not above 45 years old, however,
should also observe the age limit for each position where indicated.
ii. Applicants must attach an up-to-date current Curriculum Vitae (CV) having
reliable contact postal address, e-mail address and telephone numbers.
2
iii. Applicants should apply on the strength of the information given in this
advertisement.
iv. The title of the position and institution applied for should be written in the
subject of the application letter and marked on the envelope; short of which
will make the application invalid.
v. Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic
certificates:
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma transcripts.
- Form IV and Form VI National Examination Certificates.
- Computer Certificate
- Professional certificates from respective boards
- One recent passport size picture and birth certificate.
vi. FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS ARE STRICTLY NOT ACCEPTED
vii. Testimonials, Partial transcripts and results slips will not be accepted.
viii. Presentation of forged academic certificates and other information in the
CV will necessitate to legal action
ix. Applicants for senior positions currently employed in the public service should
route their application letters through their respective employers.
x. Applicants for entry levels currently employed in the Public Service should
not apply, they have to adhere to Government Circular Na. CAC.
45/257/01/D/140 dated 30th November, 2010.
xi. Applicants who have/were retired from the Public Service for whatever reason
should not apply.
xii. Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
xiii. Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania
Commission for Universities (TCU)
xiv. Dead line for application is 9th April, 2013 at 3:30 p.m
xv. Applicants with special needs/case (disability) are supposed to indicate
xvi. Women are highly encouraged to apply
xvii. Only short listed candidates will be informed on the date for interview
xviii. Application letters should be written in Swahili or English
xix. APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED TO THE FOLLOWING
ADDRESS. HAND DELIVERY IS NOT ACCEPTABLE:
Secretary OR Katibu
Public Service Recruitment Sekretarieti ya Ajira katika
Secretariat, Utumishi wa Umma
P. O. Box 63100 S. L. P 63100,
DAR ES SALAAM. DAR ES SALAAM.
3
1.0 THE NATIONAL AUDIT OFFICE (NAO)
National Audit Office of the United Republic of Tanzania is established under Article 143
of the Constitution of 1977 (Revised 2005).
By virtue of the provisions of Article 143 of the Constitution and Section 45 of the Local
Government Finances Act No. 9 of 1982 (revised 2000) together with Section 9 of the
Public Audit Act No. 11 of 2008, the Controller and Auditor General carries out financial
audits for the purpose of establishing the financial performance of any expenditure or
use of resources in the Public Institutions including Local Government Authorities which
involves enquiring, examining, investigating and reporting in so far as considered
necessary.
The Regional and Local Authorities Division of NAO Audits Government Revenue
Collection and Expenditures as appropriated by Parliament to Local Government
Authorities to enhance transparency and accountability in the management of Public
resources.
1.1 AUDITOR GRADE II – 5 POST
1.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To audit financial expenditure in special project, development funds, assets
and Government Revenue.
· To assist in preparing the implementation programme of Annual Audit Plan
· To review audit information and audit replies on audit matters.
· To participate in audit teams by supervisor’s instruction.
· To make sure Audit Query are solved and replied at the right time.
· To assist in conducting special audit of Government Project and Public Bodies.
· To assist in preparing and implementing Audit programme.
1.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Bachelor Degree or Advanced Diploma in Accounting from any recognized
University /Institution or any other related field with an intermediate stage
certificate or above from NBAA.
· Applicants with additional qualification of CISA or equivalent will have an
added advantage.
· The applicant must have at least 1 years working experience.
· Ability to use Computer assisted audit tools to extract and analyze data.
1.1.3 REMUNERATION: Salary Scale TGS D
4
2.0 Mzumbe University
Mzumbe University was established by the Mzumbe University Charter, 2007 established
under Section 25 of the Universities Act. No. 7 of 2005 which repealed Mzumbe University Act.
No 9 of 2001. As a training Institute, the University boasts of over 50 years experience of
training in the administration of justice, business management, public administration,
accountancy, finance, political science and good governance. Mzumbe University origin can be
traced back at 1953 when the British Colonial Administration established Local Government
School in the country. The school was aimed at training chiefs, Native Authority Staff and
Councilors. The level of training was elevated after Tanzania (Tanganyika) independence to
include training of Central Government Officials, rural development officers and local court
magistrates.
2.1 SENIOR LECTURERS / LECTURER (4 Posts) – Main Campus (2), Dar es Salaam
Campus College (1) and Mbeya Campus College (1)
2.1.1 AREAS OF SPECIALIZATION
· Education
· Finance/Accounting
· Mathematics
· Marketing/Entrepreneurship/Economics
2.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Undertaking formal training; develop systems to solve specific problems; doing research in
areas which will provide new and better techniques for managers; managing post experience
seminars and course for practicing personnel; providing close guidance to students;
developing comprehensive cases; providing guidance to junior members of staff.
2.1.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
PhD degree in a specialized functional area with at least nine years of work experience
related to teaching and/or research (for senior lecturer). In addition the candidate must have at
least a total of seven points obtained from recognized publications.
2.1.4 REMUNERATION: salary scale: PUTS 6 – 7
5
2.2 LECTURER
2.2.1 AREAS OF SPECIALIZATION
· Education – Main Campus
· Finance/Accounting – Dar es Salaam Campus College
· Mathematics – Main Campus
· Marketing/Entrepreneurship/Economics - (Mbeya)
2.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Will be required to teach in formal courses and conduct seminars; undertake individual
research and participate in bigger multi-disciplinary research projects; prepare manuals and
case studies for training; provide close supervision and guidance to students; manage
undergraduate programmes with the assistance of a committee; work on consultancy projects
and be responsible for guidance and coaching.
2.2.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
PhD in a specialised functional area.
2.2.4 REMUNERATION: Salary Scale: PUTS 4 - 5
2.3 ASSISTANT LECTURERS- (3) Main Campus (1) Mbeya Campus College (2)
2.3.1 AREAS OF SPECILIZATION
· Mathematics - ( Mbeya)
· Development Policy/Political Science - ( Main Campus)
· Health Monitoring and Evaluation – Main Campus
2.3.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Conducting lectures; preparing case studies; assisting in tutorial/seminars in degree and other
courses, work in co-operation with senior members on specific projects such as research and
consultancy.
2.3.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Masters degree in a specialized functional area. In addition, the candidate must have a
minimum GPA of 3.5 in first degree and assessed as potentially good academically.
2.3.4 REMUNERATION: Salary Scale: PUTS 2 - 3
6
2.4 DIRECTOR OF BUILDINGS AND ESTATES (1 Post) – Main Campus
2.4.1 Responsible to: Deputy Vice Chancellor- Administration and Finance
2.4.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Formulates policy proposals related to estates activities;
· Maintains and coordinates work contacts with building and maintenance staff of the
Estate Unit;
· Prepares and compiles budget estimates for Capital Development;
· Prepares training and development plans for estates staff;
· Coordinates preparation of the physical master plan;
· Coordinates the effective maintenance and rehabilitation of the infrastructure;
· Performs any other duties as may be assigned by superior;
2.4.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Masters Degree in Civil Engineering or its equivalent from a recognized institution with
relevant working experience of at least 12 years of which 5 years must be at a senior
managerial position and must have been registered as a consulting engineer with the relevant
Board. Possession of PhD degree will be an added advantage.
2.4.4 PERSONAL ATTRIBUTES:
· Person of high integrity;
· Ability to plan organize and supervise;
· Self motivated and ability to work efficiently and effectively even under pressure;
· Excellent communication in both Kiswahili and English;
· Ability to work with a range of stakeholders;
· Ability to deliver accurate and high quality output timely.
2.4.5 REMUNERATION: Salary Scale: PGSS 21
7
2.5 ASSISTANT ACCOUNTANT GRADE I (1 Post) – Dar es Salaam Campus
2.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Receives and pays out cash and cheques;
· Maintains full and accurate accounting records;
· Prepares final reconciliation;
· Ensures safe custody of cash and cheques;
· Posts and balances ledger accounts;
· Issues invoices, makes follow-up of payment of bills;
· Controls, maintains and prepares true and accurate projects accounts up to trial
balance and reports on performance and costs;
· Maintains vote book and prepares all financial statements including vote book summary,
final accounts and balance sheet of payment;
· Any other duties as may be assigned by supervisor
2.5.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Bachelor Degree in Accountancy or Advanced Diploma in Accountancy or Professional Level II
or module C and D with at least three years working experience.
2.5.3 REMUNERATION: Salary Scale PGSS 13 - 14
2.6 SUPPLIES ASSISTANT GRADE I (1 Post) – Main Campus
2.6.1 DUTIES ANS RENSPONIBILITIES
· Checks transactions in stores accounting documents and registers;
· Receives and issues vouchers, delivery notes and invoices;
· Prepares purchase requisitions/orders upon approval by his/her supervisor;
· Performs any other duties as may be assigned by superior.
2.6.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
National Storekeeping Certificate (NSC) from a recognized institution with working experience
of not less than three years.
2.6.3 REMUNERATION: Salary Scale: PGSS 7 – 8
8
3.0 TANZANIA FORESTRY RESEARCH INSTITUTE (TAFORI )
The Tanzania Forestry Research Institute (TAFORI) is a National Institution which was
established by Act No. 5 of 1980, to conduct, co-ordinate and promote the carrying out
of Forestry Research as well as to ensure documentation and dissemination of research
results for sustainable forest management in the country and to contribute to the
enhancement of socio-economic and environmental benefits to the present and future
generations.
3.1 DIRECTOR GENERAL TANZANIA FORESTRY RESEARCH
INSTITUTE
3.1.1 DUTY STATION : Headquarters, Morogoro
3.1.2 REPORTS TO : The Board of Directors
3.1.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Chief Executive Officer of the Institute
· Accounting Officer of the Institute
· Responsible to the Board of Directors.
· Overall in- charge of planning organizing coordinating and controlling the
Institute’s activities.
· Ensure that the organization’s research and other scientific and administrative
activities are of the highest standards and reflect National Priorities.
· Responsible for interpretation and implementation of technical, financial, legal
and administrative policies of the Institute.
· Chief spokesman of the Institute
· Ensure the role of forestry research is well known to policy makers both at
national and international levels
· Ensures that forestry research results are made available to relevant
stakeholders/ end- users
· Chief overseer of Forestry Research in the Institute.
3.1.4 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· PhD in Forestry/Natural Resources related Science from a recognized University.
· Not less than 10 years of forestry/natural resources research experience
· Has published not less than 10 scientific papers in recognized Journals
· Not less than 5 years of administrative experience
9
· Must be computer literate in data processing and analysis in forestry and /or
natural resources related sciences.
OR
· M.Sc. degree in Forestry / Natural Resources related Sciences from a
recognized University
· Not less than 15 years of forestry/Natural Resources related Science research
experience.
· Has published at least 15 scientific papers in recognized Journals.
· Has not less than 8 years of administrative experience
· Must be computer literate in data processing and analysis in forestry and/or
natural resource related Sciences.
3.1.5 REMUNERATION: -
· Will be in line with current Treasury Registrar’s Salary Scale PSRSS 21.
· Fringe benefits in accordance with the Treasury Registrar’s Circulars issued from
time to time.
3.1.6 AGE LIMIT : Not above 55 years
4.0 TANZANIA EDUCATION AUTHORITY (TEA)
TEA is a corporate body established under section 5(1) of the Education Fund Act No. 8
of 2001 to manage the Education Fund. Its role is to work together with the
Government, Public and other partners to solicit resources for Education Fund and
effectively deploy the resources to facilitate Education Projects through providing loans
and or grants to schools, colleges and universities.
4.1 INFORMATION, EDUCATION AND COMMUNICATION OFFICER – 1 POST
4.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Organize and implement public awareness meeting and education programs
· Arrange and schedule Public events
· Develop and Maintains Website Information
· Prepares Press Release, Conferences and News Briefing
· Maintains documentary records like books, pictures, video, CD and others.
· Prepares periodic Reports on public Education
10
· Perform any other duty as may be assigned from time to time by the supervisor.
4.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Bachelor of Arts in Mass Communication or Bachelor of Arts in Journalism or
Bachelor of Arts in Public Relations and Advertisement.
· Should be Computer literate.
· Fluency in spoken and written English and Kiswahili
· At least three (3) years of similar work experience in reputable organization.
4.1.3 REMUNERATION: Salary Scale TEA 5
5.0 GOVERNMENT CHEMIST LABORATORY AGENCY (GCLA)
The Laboratory is an Executive Agency of the Government which has mandated in the
Executive Agencies Act No.30 of 1997 and the Establishment Order GN No 106 of
2000. The Agency offers specialist analytical services in Foods and Drugs Quality
Control, Forensic Science Services and Chemicals Management.
5.1 PRINCIPAL LEGAL OFFICER II – 1POST – (RE-ADVERTISED)
5.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Will perform all duties of Senior Legal Officer and the following added
responsibilities.
· To send hearing notification and summons to parties and witnesses;
· To oversee documents and correspondences of assigned cases and ensures
that they are properly organized for submission to the Rector;
· To draft prescribed legal documents required by the Agency and submit them to
the respective supervisor for approval;
· To supervise junior staff in the unit/section and
· To disseminate the legal research report.
5.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in Law from a recognized institution. Must be computer literate,
be registered as an Advocate and working experience of at least ten (10) years in
the field.
11
5.1.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale GCS.
7
5.2 PRINCIPAL COMPUTER SYSTEM ANALYSTS II – 1 POST – (READVERTISED)
5.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Will perform all duties of Senior Computer System Analyst with the following
added responsibilities.
· To investigate, recommend and install enhancement, and operating procedures
that optimize network availability..
· To maintain confidentiality with regard to information being processed, stalled or
assessed by the network.
· Ensure timely user notification of maintenance, requirements and effects on
system availability.
· Ensuring security of access of GCLA computers systems.
· Monitors the performance of the network and troubleshoot any problems.
· To supervise junior staff
5.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in computer Sciences or Iinformation Communication
Technology (ICT) from recognized higher learning institutions, with an experience
of ten (10) years working in related field.
5.2.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
GCS. 7
5.3 SENIOR SUPPLIES OFFICER – 1POST- (RE-ADVERTISED)
5.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To develop appropriate systems, procedures and guidelines for the procurement
secretariat and tender Board;
· To evaluate bids for high value and specialized procurement;
· To coordinate contract administration including preparation of contracts and
issuing approved contracts;
· To supervise Store or purchasing Section;
· To co-ordinate and control purchasing and procurement of service
· To coordinate with user departments in preparation of procurement plan
· To prepare negotiation and disposal plans.
12
· To prepare report on contract management implementation and performance;
· To maintain proper record keeping for audit requirement;
· To coordinate opening tenders for high value and highly specialized
procurement;
· To manage stock levels and give out supplies from stock;
· To supervise purchasing, warehousing and inventory functions;
· To ensure compliance with the public Procurement Act, its Regulations and
Guidelines
· To supervise junior staff
5.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in Materials Management or Business Administration from
recognized institution with at least seven (7) years working experience in similar
field. Must be registered by Procurement and Supplies Board
5.3.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
GCS. 6
5.4 CHEMICAL LABORATORY TECHNOLOGIST II –2POSTS- (RE-ADVERTISED)
5.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To prepare chemicals and reagents.
· To prepare sampling and analytical facilities.
· To clean apparatus, equipment and the working benches.
· To perform chemicals and premises inspection and sampling.
5.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Ordinary Diploma in Laboratory Technology from recognized learning institutions.
5.4.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
TGHS. B
13
6.0 CENTRE FOR FOREIGN RELATIONS DAR ES SALAAM (CFR)
It was established in 1978, by an Agreement between the governments of the
United Republic of Tanzania and the Republic of Mozambique, signed by the then
Ministers for Foreign Affairs of Tanzania and Mozambique, respectively. The
Centre has been incorporated in the Consular and Diplomatic Immunities and
Privileges Act. No. 5, 1986
6.1 SENIOR LECTURER DEVELOPMENT STUDIES – 1 POST- (RE-ADVERTISED)
6.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Successful candidate for the post will be expected to:
· Teach undergraduates and postgraduates students
· Conducts tutorials and seminars
· Prepare teaching and learning materials
· Conducts research and publish in the field of their specialization, and
· Attend any other duties as may be assigned by the management.
6.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· PhD in Development Studies from a recognized higher learning institution plus
Masters and Bachelor Degree with overall GPA of 3.5 and above.
· Applicant should have a working experience of at least three years in teaching,
research and consultancy in higher learning institution and have published six
peer reviewed papers, or
· Masters Degree in Development Studies and has a working experience in
teaching and research or consultancy in higher learning institution and has
published eight (8) peer reviewed papers or has at least 20 years in similar
institutions with 10 consultancy/research reports in the relevant field.
6.1.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale
PHTS 18-19
6.2 LECTURER – NEGOTIATION SKILLS – 1 POST – (READVERTISED)
6.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach undergraduate and postgraduate students
· Conducts tutorials and seminars
· Prepare teaching and learning materials
· Conducts research and publish in the field of specialisation
· Conduct short courses in the field of their specialisation
14
· Conduct consultancies and public services in the field of their specialisation and
· Attend any other duties as may be assigned by the Management
6.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· PhD in International Relations specialized in Negotiation Skills from recognised
higher learning institution plus Masters degree in International Relations and
Bachelor degree with overall GPA of 3.5 or above OR
· Masters degree in International Relations specialized in Negotiation Skills and has
working experience in teaching and research or consultancy in higher learning
institution and has four (4) peer reviewed papers or has at least ten (10) years
working experience in similar institutions with five (5) consultancy/research reports
in the relevant field.
· Computer literacy and good command of English
· Good interpersonal skills and communications skills
6.2.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale PHTS
10-12
6.3 LECTURER – PEACE STUDIES – 1 POST- (RE-ADVERTISED)
6.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach undergraduate and postgraduate students
· Conducts tutorials and seminars
· Prepare teaching and learning materials
· Conducts research and publish in the field of specialization
· Conduct short courses in the field of their specialization
· Conduct consultancies and public services in the field of their specialization and
· Attend any other duties as may be assigned by the Management
6.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· PhD in International Relations specialized in Peace Studies from recognized higher
learning institution plus Masters degree in International Relations and Bachelor
degree with overall GPA of 3.5 or above OR
· Masters degree in International Relations specialized in Peace Studies and has
working experience in teaching and research or consultancy in higher learning
institution and has four (4) peer reviewed papers or has at least ten (10) years
working experience in similar institutions with five (5) consultancy/research reports
in the relevant field.
· Computer literacy and good command of English
15
· Good interpersonal skills and communications skills
6.3.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale PHTS
10-12
6.4 ASSISTANT LECTURER – INTERNATIONAL RELATIONS – 2 POSTS – (READVERTISED)
6.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach undergraduate and postgraduate students
· Conducts tutorials and seminars
· Prepare teaching and learning materials
· Conducts research and publish in the field of specialisation
· Conduct short courses in the field of their specialisation
· Conduct consultancies and public services in the field of their specialisation and
· Attend any other duties as may be assigned by the Management
6.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters degree in International Relations from recognised higher learning
institution plus Bachelor degree in International Relations with overall GPA of 3.5
or above.
· Computer literacy and good command of English
· Good interpersonal skills and communications skills
6.4.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale PHTS
8-9
6.5 ASSISTANT LECTURER – ARABIC LANGUAGE – 1 POST – (READVERTISED)
6.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach undergraduate and postgraduate students
· Conducts tutorials and seminars
· Prepare teaching and learning materials
· Conducts research and publish in the field of specialisation
· Conduct short courses in the field of their specialisation
· Conduct consultancies and public services in the field of their specialisation and
· Attend any other duties as may be assigned by the Management
16
6.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters degree in Arabic Language from recognised higher learning institution
plus Bachelor degree in Arabic Language with overall GPA of 3.5 or above.
· Computer literacy and good command of English
· Good interpersonal skills and communications skills
6.5.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale PHTS
8-9
6.6 ASSISTANT LECTURER – INTERNATIONAL LAW – 1 POST- (READVERTISED)
6.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Successful candidate for the post will be expected to :
· Teach undergraduates and postgraduates students
· Conduct tutorials and seminars
· Prepare teaching and learning materials
· Conduct research and publish in the field of their specialization, and
· Attend any other duties as may be assigned by the management.
6.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
Masters Degree in Law from a recognized higher learning institution plus a
Bachelor Degree in Law with overall GPA of 3.5 and above.
6.6.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale
PHTS 8-9
7.0 TANZANIA WILDLIFE RESEARCH INSTITUTE (TAWIRI)
The Tanzania Wildlife Research Institute (TAWIRI) was established by Act of
Parliament of the United Republic of Tanzania No. 4 of 1980, under the name
“Serengeti Wildlife Research Institute” (SWRI), with the overall responsibility of
carrying out, coordinating and supervising all wildlife research in the country.
The original name of the Institute was changed from SWRI to TAWIRI in 1999,
by the Act of Parliament No.10, to give its broader meaning and mandate on
wildlife research throughout the country.
17
7.1 SENIOR RESEARCH OFFICER II – 1 POST – (RE-ADVERTISED)
7.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Participates in research of the institute and dissemination of results in collaboration
with other local and visiting scientists.
· Appraise staff performance under his charge and recommend their advancement
to head of division.
· Prepare progress reports of programmes/projects of the section.
· Carrying out independent research work.
· Preparing regular report on ongoing/complete research projects.
· Undertaking specific research projects.
· Supervising on-going research projects and junior staff.
7.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in Zoology, Wildlife Ecology and related fields with a minimum of
an Upper Second Class Honors degree at undergraduate level and working
experience of six (6) years.
· Knowledge on small mammals will be added advantage.
7.1.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary Scale
PRSS 7/8.
7.2 RESEARCH OFFICER II – 1 POST– (READVERTISED)
7.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Plan and develop research proposals.
· Undertake research activities in accordance with the approved programs.
· Supervise and develop subordinates.
· Under the guidance of senior research officers and in collaboration with
stakeholder institutions, the officer will participate in initiating and formulating
research projects.
· Perform any other duties as may be assigned by supervisor.
7.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in Zoology, Wildlife Ecology and related fields with a minimum of
an Upper Second Class Honors degree at undergraduate level biasness in biology
will be added advantage.
18
7.2.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale
PRSS 3/4
7.3 RESEARCH ASSISTANT II - 1 POST – (RE-ADVERTISED)
7.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Assist in routine field studies, which may involve laboratory analysis.
· Assist research scientists in their day-to-day research activities including scientific
investigation and field observations.
· Assist in data collection and help in research projects generally.
· Perform other duties assigned.
7.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
Bachelor of Science Degree in Zoology, wildlife ecology, biotechnology with a
minimum of upper second class.
7.3.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale
PRSS 1/2
7.4 PERSONAL SECRETARY I - 1 POST – (READVERTISED)
7.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Type both open and confidential letters/matters.
· Maintain a diary of appointments for the executives, advising them of available
time and reminding them of appointments as requested.
· Receive all visitors with courtesy and decorum, ascertain the nature of the visitor’s
business and relay information to his/her officer.
· Answer telephone calls and intercom, giving information to callers or routing calls
to appropriate officials.
· File minutes, correspondence and other documents.
· Assumes responsibility for ensuring that there is adequate efficiency in day-to-day
operation of office functions e.g. supply of stationery, cleanliness, decorum,
dispatch and receipt of mail.
· Make and confirm transport and hotel bookings for the executives.
· Relay oral messages and instructions from executives to his subordinates.
· Perform other duties as may be assigned.
19
7.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Diploma in Secretarial Course who has passed Secretarial Examination from a
recognised Institution and has passed Shorthand 100/120 w.p.m in English or
Swahili with three (3) years working experience.
7.4.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale
PGSS 6
7.5 MACHINE TECHNICIAN - MECHANICS - 1 POST – (RE-ADVERTISED)
7.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Perform supervisory duties of the institution's motor vehicle section.
· Undertake routine checkup of motor vehicles and motorcycles.
· Servicing the institute’s motor vehicles.
· Ensuring that motor vehicles and their accessories are in good condition.
· Perform any other duties assigned by the supervisors.
7.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Diploma in Mechanics from a recognised Institution.
7.5.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale
PGSS 6
8.0 COLLEGE OF BUSINESS EDUCATION (CBE)
The College of Business Education is established by Act of Parliament No. 31 of
1965.
CBE is a training Government Executive Agency operating ‘semi’ autonomously and
commercially in providing education in Accountancy, Procurement & Supplies
Management and other business related disciplines.
8.1 DEPUTY RECTOR – ACADEMIC, RESEARCH AND CONSULTANCY- (READVERTISED)
8.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Be responsible to the Rector in respect to such matters of education
administration and delivery.
20
· Deputize as Rector during his/her absence.
· Supervises learning (by teaching) of academic programmes of the college.
· Be responsible for smooth running and development of academics in the college.
· Advises the Rector on all matters pertaining to academic management, quality,
control and assurance.
· Evaluate current progress of academics in the college and recommend future
programmes.
· Recommend appropriate budget for the academic directorates.
· Oversees research, publications and consultancy activities at the college.
· Coordinates the development and establishment of academic programmes and
management of academic resources.
· Oversees admission and examination regulations.
· Secretary to the senate and reports to the Rector
8.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· PhD in Finance, Accounting, Management and other field related to the College
of Business Education and be eligible for registration as technical teachers. He
or she should be at least a Senior Lecturer from recognized higher learning
institutions. He or she must possess at least ten (10) years experience in a
senior managerial position in any reputable academic institution.
8.1.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
PHTS 16 + 15%
8.2 DEPUTY RECTOR – PLANNING, FINANCE AND ADMINISTRATION- (READVERTISED)
8.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Responsible for the overall activities of the college’s Planning, Finance and
Administration.
· Supervise and maintain acceptable standards of discipline of staff accordingly.
· Coordinates policy and planning issues at the college.
· Be the recorder to the Governing Body.
· Be responsible to the Rector for the general administration and personnel
management of the college.
· Advises the Rector in all administrative, legal, personnel and financial matters.
· Be responsible for formulation of accounting policies and procedures and other
relevant policies of the college.
21
· Be responsible for submission of budgets and audited accounts to relevant
organs.
· Custodian of the college’s seal.
8.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· PhD in Finance, Accounting, Management and other field related to the College
of Business Education and be eligible for registration as technical teachers. He
or she should be at least a Senior Lecturer from a recognized higher learning
institution. He or she must possess at least ten (10) years experience in a senior
managerial position is any reputable academic institution.
8.2.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
PHTS 16 + 15%
8.3 ASSOCIATE PROFESSOR – 1 POST - DAR ES SALAAM CAMPUS- (READVERTISED)
8.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teaches students up to NTA level 10
· Reviews methodology, content and quality of academic programmes for the
purpose of improving quality of graduates.
· Carries out special instructional activities requiring high degree of competence
and technological expertise and experience;
· Guides and supervises under graduates and post graduates in research projects;
· Participates in planning, development, controlling and running of the curriculum;
· Designs and oversee construction of research equipment’s;
· Assists and guide students in building up their practical and research projects;
· Conducts consultancy and community service jobs;
· Provides advisory services to the public;
· Prepares and published technical papers and books in relevant fields;
· Undertakes academic administration duties;
· Prepares learning resources and design training exercises for students;
· Undertakes individual research, guide junior staffs and participates in
scientific/academic congregations;
· Prepares teaching manuals, simulations and case studies for training;
· Coaches junior teaching staff;
· Assumes managerial leadership roles e.g. coordination of academic programmes
or major research projects and consultancy; and
· Performs any other relevant duties as assigned by supervisors.
22
8.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Holder of similar position in related or allied institution with PhD registered as
technical teachers with experience in research for at least ten (10) years and
must have published at least ten peer reviewed papers; Specialized in Business
Management field.
8.3.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
PHTS 15
8.4 SENIOR LECTURER - 1 - POST DODOMA - (RE-ADVERTISED)
8.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teaches students up to NTA level 9
· Guides and supervises students in building up their practical and research
projects;
· Prepares learning resources and design training exercise for students;
· Conducts consultancy and community services;
· Undertakes individual research and participates in scientific/academic
congregations;
· Supervises and guides post-graduate students;
· Prepares teaching manuals, simulations and case studies of training;
· Coaches junior teaching staff;
· Assumes managerial leadership roles e.g. coordination of academic programs or
major research projects and consultancy; and
· Performs any other relevant duties as assigned by supervisors.
8.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· PhD in procurement field who is eligible for registration as technical teacher with
a working experience in teaching, research and consultancy of at least three
years in lectureship position or equivalent in a related or allied institution and has
published at least three peer reviewed papers; Specialized in Procurement field.
8.4.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale PHTS
13 – 14
23
8.5 ASSISTANT LECTURER - 3 - POSTS- (RE-ADVERTISED)
· Law - 1 post Mwanza/Dodoma
· Metrology – Engineering subject related to metrology – 2 posts Dar es Salaam
Campus
8.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teaches up to NTA level 8 (Bachelor’s Degree);
· Prepares learning resources for tutorial exercises;
· Conducts research, seminars and case studies;
· Carries out consultancy and community services under supervision;
· Prepares teaching manual; and
· Performs any other relevant duties as assigned by supervisor.
8.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Master’s Degree with a GPA of 3.5 or above at undergraduate level specializing
in the above fields
8.5.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
PHTS 8 - 9
8.6 ASSISTANT LECTURERS – 2 POSTS
8.6.1 Duty Station: Dar es Salaam
8.6.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Conduct Lectures.
· Prepare learning resources for tutorial exercises.
· Conduct research, seminars and case studies.
· Carry out consultancy and community services under supervision.
· Prepare teaching manual.
· Perform any other duties as may be assigned by Head of Department.
8.6.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
Master Degree with a GPA of 3.5 or above at undergraduate level specializing in
Procurement and Supplies Management
8.6.4 REMUNERATION: PHTS 8-9
24
8.7 TUTORIAL ASSISTANT - 5 POSTS
8.7.1 Duty Station: Dar es Salaam, Dodoma and Mwanza
8.7.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach up to NTA level 6 (Ordinary Diploma.)
· Assist in conducting tutorials and practical exercises for students under close
supervision.
· Prepare learning resources for tutorial exercises.
· Assist in conducting research under close supervision.
· Carry out consultancy and community services under close supervision.
· Perform any other duties as assigned by supervisor.
8.7.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
Holder of a Bachelor Degree/Advanced Diploma in Legal Metrology with a GPA
of 3.8 or above in the following fields:-
· Legal Metrology
· Law
· Communication Skills
8.7.4 REMUNERATION: PHTS 4-7
8.8 PERSONAL SECRETARY GRADE II- 2 POSTS
8.8.1 Duty station: Dar es Salaam/Dodoma
8.8.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Receives and attends visitors
· Types both open and confidential documents and takes minutes
· Takes shorthand
· Attends telephone calls and takes messages
· Ensures availability of all necessary working facilities for proper job performance
· Takes proper care of all machines under his/her charge and ensures that they are
used for official work
· Types Circulars, Certificates, Transcripts and Statements of Results
· Prints reports, Letters .etc
· Performs any other relevant duties assigned by supervisor
8.8.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Holder of secondary certificate with a secretarial certificate from a recognized
secretarial college plus 100/120 w.p.m. Short hand in English or Kiswahili
50.w.p.m. typing, tabulation and manuscript stage III, Secretarial duties and office
procure stage II
8.8.4 REMUNERATION: PGSS 8 -9
25
9.0 TANZANIA INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANIZATION (TIRDO)
Tanzania Industrial Research and Development Organization (TIRDO) is a multidisciplinary
research and development organization established by an Act of Parliament
No. 5 of 1979 and it became operational on 1st April, 1979. Its mandate is to assist the
industrial sector of Tanzania by providing technical expertise and support services to
upgrade their technology base. As well, carrying out applied research, for the
development of suitable technologies, and value addition to indigenous resources
through industrial processing.
9.1 RESEARCH OFFICER I (Engineer) – 1 POST
9.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To Carry out needs assessment study in research areas and also give baseline
information and provide report
· To develop research and development proposals and submit for funding
· To Implement approved projects during the prescribed time or
· Any other duties assigned by a supervisor.
9.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Masters Degree in engineering sciences, who attained a minimum of an upper
second class honors degree at undergraduate level.
· A working experience of at least 3 years in related work after attaining a Masters
degree.
· Candidate must have published at least one scientific publication after attaining a
Masters degree.
9.1.3 REMUNERATION:
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale and
Treasury Registrar’s Salary Directives. PRSS 5
9.2 SENIOR TECHNICIAN II (Chemistry/Environment) – 1 POST
9.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Advise the head of division on the training requirements of technicians.
· Assist in identification and indentation of research materials needed and ensure
that they are properly used.
· Arrange for regular servicing of technical equipment’s and timely repairs of
damaged ones.
26
· Assist Research and Development officers in executing research programs by
handling operations that require high level of technical skills.
· Perform such administrative functions as may be delegated by the head of division.
· And any other duties as may assigned by the supervisor from time to time.
9.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Possession of FTC / Diploma in Science and Laboratory Technology from any
recognized Institution with 6 years of working experience.
· Must be Computer literate.
9.2.3 REMUNERATION: -
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale and
Treasury Registrar’s Salary Directives PGSS 10
10.0 THE LOCAL GOVERNMENT TRAINING INSTITUTE
The Local Government Training Institute (LGTI) is a higher learning institution under the
Prime Minister’s Office, Regional Administration and Local Government (PMO-RALG).
The institute was established by Act of Parliament No 26 of 1994, as a body corporate,
to provide training, research, advisory and consultancy services in the fields of local
government finance, administration and management. As such, the institute falls under
the subject sector of Business and Management. The said subject sector includes
Accountancy, Financial Management, Materials Management, Human Resource
Management Law, and other related subjects.
10.1 ASSISTANT LECTURER - 5 POSTS- (RE-ADVERTISED)
10.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach up to NTA level 8 (Bachelor Degree);
· Preparing learning resources for tutorial exercises;
· Conducting Research, Seminars and case studies;
· Carrying out Consultancy and community services under supervision;
· Supervising Students Projects;
· Preparing teaching manual; and
· Performing any other duties as assigned by Supervisor.
10.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
27
10.1.2.1 ASSISTANT LECTURER LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION AND
MANAGEMENT - 1 POST- (RE-ADVERTISED)
· Masters Degree in Local Government Administration / Public Administration and
must have obtained an upper second with a minimum GPA of 3.5 of first degree in
Local Government Administration from a recognized higher learning Institution.
10.1.2.2 ASSISTANT LECTURER ACCOUNTING AND FINANCE - 2 POSTS-
(RE-ADVERTISED)
· Masters Degree in Accounting and Finance and must have obtained an upper
second with a minimum GPA of 3.5 in first degree in Local Government Accounting
and Finance from a recognized higher learning Institution.
10.1.2.3 ASSISTANT LECTURER HUMAN RESOURCES MANAGEMENT - 2
POSTS- (RE-ADVERTISED)
· Masters Degree in Human Resources Management or Public Administration and
must have obtained an upper second class with a minimum GPA of 3.5 of first
degree in Human Resource Management or Public Administration in Human
Resource Management from a recognized higher learning Institution.
10.1.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale -
PHTS 8
10.2 TUTORIAL ASSISTANTS - 3 POSTS- (RE-ADVERTISED)
10.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teaching up to NTA level 6 (Ordinary Diploma);
· Assist in conducting tutorial and practical exercises for students under close
supervision;
· Prepares learning resources for tutorial exercises;
· Assist in conducting Research, under close supervision;
· Carries out Consultancy and community services under close supervision; and
· Perform any other duties as assigned by Supervisor.
10.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
28
10.2.2.1 TUTORIAL ASSISTANTS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT - 2
POSTS- (RE-ADVERTISED)
· Bachelor degree in Human Resource Management with a minimum GPA of 3.5
from a recognized higher learning Institution
10.2.2.2 TUTORIAL ASSISTANTS COMMUNITY DEVELOPMENT - 1 POST
· Bachelor degree in Community Development with a minimum GPA of 3.5 from a
recognized higher learning Institution
10.3 TECHNICIAN II (PLUMBING) - 1 POST- (RE-ADVERTISED)
10.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Assist in the identification of plumbing and sewerage problems;
· Carries out specified tasks connected with installations and maintenance of
plumbing and sewerage systems of the Institute;
· Assist senior staff in the relevant fields or operation; and
· Perform other duties assigned by his / her supervisor.
10.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Full Technician Certificate (FTC) Course in Plumbing or Diploma Course in
Plumbing from recognized Institution.
· Experience of a minimum of 2 years in that carrier.
10.3.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale -PGSS
9
10.4 JANITOR II - 2 POSTS- (RE-ADVERTISED)
10.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Assisting in supervising hall attendants;
· Assisting in enforcing students’ rules and regulations;
· Assisting in keeping and maintaining proper residence records;
· Assisting in ensuring security in and around halls of residence; and
· Performs other duties prescribed by his/her supervisor.
29
10.4.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Diploma in Social Work, Education, Home Economics or equivalent
qualification preferably with past experience in related field.
10.4.3 RENUMERATION
· Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
scale - PGSS 6 - 7
10.5 HEALTH LABORATORY TECHNICIAN II - 1 POST- (RE-ADVERTISED)
10.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Preparing re-agents for routine examination of patients;
· Carrying out diagnostic procedures; and
· Assisting senior staff in various fields of operations.
10.5.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Diploma in Health laboratory science from recognized institution.
10.5.3 RENUMERATION
· Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
scale - PMGSS 6
11.0 ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC)
Arusha Technical College (ATC) is an autonomous Institution established by the
Government Establishment Order No. 78 as enabled by the NACTE Act No. 9 of 1997.
ATC replaced the then Technical College Arusha (TCA) that existed since 1978. The
vision of ATC is to become a centre of excellence in training, research and consultancy
in science and technology in Africa by 2020.
11.1 SENIOR SUPPLIES OFFICER GRADE II
11.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Maintains details of warehouse records and equipment;
· Liaises with user departments on stores requirements;
· Plans and executes an efficient procurement and supplies management system;
30
· Prepares and recommends future requirements for storage, equipment,
buildings, yards and layout;
· Takes charge of purchasing and related activities including market research and
supplies appraisal;
· Assists the Principal Supplies Officer in administering the stores section;
· Ensures appropriate stores records of purchases and issues are maintained.
· Prepares progress and final reports on the status of the section;
· Heads the Supplies section;
· Advises the Accounting Officer on matters related to procurement and supplies;
· Supervises junior staff in the section and ensuring that such duties are properly
executed;
· Prepare tender document, contract document as required by PPA 2004;
· Prepare Annual Procurement Plan (APP) for the College.
11.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Bachelor Degree in Material Management/Procurement and Supplies Management,
holder of Certified Supplies Professional or Certified Procurement and Supplies
Professional(CSP/CPSP) NBMM or PSPTB. Also must be approved and registered as
Procurement and Supplies Professional of NOT less than two years of registration and
working experience of at least three years.
11.1.3 RENUMERATION: Salary Scale: PGSS 13-14
11.2 INSTRUCTOR I (LAPIDARY AND JEWELLERY TECHNOLOGY)
11.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach up to NTA level 6 and may assist teaching in higher NTA levels;
· Conducts examinations up to NTA level 6;
· Prepares learning resources;
· Assumes leadership roles; and
· Performs any other duties as assigned by supervisors.
11.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Diploma in Geology, Mineral Exploration and Gemology, Plus Certificate in Jewellery
design and manufacturing from any other recognized institutions and who has working
experience in Teaching, Research and Consultancy of at least two years.
11.2.3 RENUMERATION: Salary Scale: PTSS 12
31
12.0 OCEAN ROAD CANCER INSTITUTE (ORCI)
An Act of Parliament No.2 of 1996 established the Ocean Road Cancer Institute. Initially
cancer services were in existence at the Ocean Road Hospital since 1980 under the
Muhimbili University teaching Hospital.
12.1 SENIOR MEDICAL DOCTOR III - 4 POSTS - (RE-ADVERTISED)
12.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Treat cancer patients;
· To admits and discharges in patient as necessary;
· To perform service and major ward rounds according to a laid down schedule.
· To supervise and instruct junior staff, medical students and nurses;
· To involve and provide advice in the tumor board meeting on management of cancer
patients;
· To undertake cancer research activities and produce reports;
· To perform any other duties as shall be assigned by supervisor;
· To perform supervised duties in radiotherapy and Oncology;
· Attend night duties/calls as may be assigned;
· Performing other duties as shall be assigned by supervisor.
12.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Medical Doctor degree with at least 3 years working experience; and must be
registered with the Tanzanian Medical Board as medical practitioner.
12.1.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale
12.2 PATHOLOGIST - 1 POST - (RE-ADVERTISED)
12.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Diagnose diseases by performing pathological examinations of body tissues;
· Manage clinical laboratory services;
· Analyze case histories;
· Prepares tissues for microscopic examination;
· Diagnose nature and source of pathological conditions causing diseases and death;
· Interpret and correlates findings;
· Prepare diagnostic reports;
· Teach and performs researches in pathology;
· Perform any other duties as shall be assigned.
32
12.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Medical Doctor degree and Post graduate in pathology with at least 3 years working
experience.
12.2.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary scale.
13.0 ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS
13.1 STATE ATTORNEY II - 21 POSTS - (RE- ADVERTISED)
13.1.1 DUTY STATION: Regional Offices
13.1.2 REPORTS TO: Director of Public Prosecutions.
13.1.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To provide Legal opinion in respect of simple criminal cases under the
Supervision of State Attorney In-charge,
· To conduct prosecutions of simple cases in District courts, Resident Magistrate
and the High Court,
· To handle appeals in the High Court,
· To provide Legal opinion/advice to the government on legal matters under the
supervision of State Attorney In-charge,
· To conduct legal research on various Legal matters, and
· To perform any other official duties as may be assigned by State Attorney In
charge.
13.1.4 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· LLB degree from recognized Institutions.
· Must have completed and passed the Internship or externship programme
supervised by the Attorney General’s Chambers or Legal Practical training
conducted by the Law School of Tanzania.
· Fluency in both English & Swahili Languages.
13.1.5 REMUNERATION: According to Government Salary Scale - AGCS 3
14.0 TANZANIA PUBLIC SERVICE COLLEGE (TPSC)
The Tanzania Public Service College (TPSC) is Established under Executive Agencies
Act (1997). TPSC is a Government Executive Agency established in 2000 as a direct
response to fill a void for a sustainable public service training institution. TPSC offers
programmes that are directly linked to Government business agenda and demand
33
driven. As the demands for the public service to offer quality services at affordable costs
increases, it is imperative that the services should be staffed with competent personnel.
Hence, TPSC’s core business is to develop the appropriate public service
competences, which will transform the service into effective and efficient machinery that
will strive to meet citizen’s needs in terms of services. TPSC’s Mission is to improve the
quality, efficiency and effectiveness of the public service of Tanzania by providing
comprehensive training, consultancy and applied research interventions. Currently,
TPSC has campuses at Dar-es-Salaam, Tabora and Mtwara.
14.1 SENIOR LECTURER – 3 POSTS - (RE-ADVERTISED)
14.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Develops and delivers short and long term courses
· Guides and supervises students in building up their practical and research
projects
· Conducts consultancy and research
· Develops and reviews curriculum
· Prepares training manuals, simulations and case studies for training
· Coaches junior teaching staff
· Participate in the development of plans and campus programs
· Optimize the handling of customer relationships to enhance business
opportunities
14.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCES
· PhD in the field of Records Management, Public Sector Financial Management,
Public/Human Resources Management, Information Communication Technology
and Secretarial Studies. Registered as technical teacher with related minimum
work experience of 3 years in lectureship position or equivalent in a related or
allied institution, and has published at least three peer reviewed papers. OR
· Master degree with upper second class and proven work experiences in
Research and Consultancy of at least 20 years and published 10
consultancy/research reports in relevant fields. Managerial work experiences of a
minimum of 4 years in public service will be an added advantage.
14.1.3 REMUNERATION : PHTS 18 - 19
14.2 LECTURER – 3 POSTS - (RE-ADVERTISED)
14.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Develops and delivers short and long term courses
· Conducts consultancy and research
34
· Guides and supervises students in building up their practical and research
projects
· Prepares learning resources and designing training exercises for students.
· Develops and reviews curriculum
· Coaches junior teaching staff
14.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· PhD in the field of Records Management, Public Financial Management, ICT and
Secretarial Studies and registered as technical teacher, OR
· Masters Degree with upper second or higher first class and proven experiences
in Research and Consultancy of at least 10 years and published at least 5
Consultancy / Research reports in relevant field. Managerial work experiences of
at least 3 years in the public service will be an added advantage.
14.2.3 REMUNERATION : PHTS 15 – 17
14.3 ASSISTANT LECTURERS 6 POSTS - (RE-ADVERTISED)
· Records Management/Documentation Archives Management/Informatics 5
posts
· Mathematics and Statistics 1 post
14.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Conduct short and long term courses
· Prepares learning resources for tutorial exercise
· Conducts research, seminars and case studies
· Carries out under supervision consultancy and community services
· Supervises students project
· Prepares teaching manuals
14.3.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Masters Degree with upper second or higher first class in the relevant field. The
candidate should be eligible for registration as technical teachers, with teaching
experience in related fields of at least 3 years in reputable and allied institutions.
Working experience of at least 2 years in the public service will be an added
advantage.
14.3.3 REMUNERATION : PHTS 13 - 14
35
15.0 TANZANIA ELECTRICAL MECHANICAL AND ELECTRONICS
SERVICES AGENCY (TEMESA)
The Tanzania Electrical, Mechanical and Electronics Services Agency (TEMESA) was
established in 2005 under the Ministry of Works, with the aim of providing efficient and
effective electrical, mechanical and electronics services, reliable and safe ferry transport
services and hiring of equipment to government institutions and the public at large.
15.1 DIRECTOR OF EQUIPMENT HIRE AND FERRY SERVICES - (READVERTISED)
15.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Manage the Equipment Hire and Ferry services Division of the Agency by
formulating and implementing long and short term work programmes.
· Draw up effective programmes for Equipment Hire services to ensure that
TEMESA becomes a reliable source of equipment hire services including motor
vehicles, plant and machinery.
· Formulate programmes for acquisition and maintenance of appropriate pontoons
and strengthening of offshore services.
· Formulate effective programmes for preventive and corrective maintenance of
marine vessels (pontoons).
· Liaise with investors, funding agencies and other stakeholders in the preparations
and implementation of divisional development projects.
15.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in Mechanical Engineering, Marine Safety/Transportation or
Engineering Management.
· Must be registered with Engineers Registration Board as a professional Engineer.
· Working experience of not less than ten (10) years in the relevant field, five (5) of
which should be in senior positions.
· Work experience in Marine safety/transportation is an added advantage.
· Computer literacy is essential.
15.1.3 REMUNERATION: According to Tanzania Government Scale
15.2 ASSISTANT TECHNICIAN (MECHANICAL) - 5 POSTS - (RE-ADVERTISED)
15.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Inspect and repair Motor vehicles, plants and equipments.
· Assist in site survey, settings and drawing for mechanical systems and
machineries.
36
· Repair and carry out preventive maintenance of machines.
· Performs other duties as may be assigned by a supervisor.
15.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Form IV certificate and Trade Test II certificate in the relevant field.
· Working experience in relevant field is an added advantage.
15.2.3 REMUNERATION: According to Tanzania Government Scale.
16.0 CENTRE FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION AND RURAL
TECHNOLOGY (CAMARTEC)
The Centre for Agricultural Mechanization and Rural Technology (CAMARTEC) is a
Parastatal organization under the Ministry of industry and Trade. The Centre was
established by Parliament No. 19 of 1981 to promote agricultural mechanization and
rural technology in Tanzania through applied research and development, adaptation,
dissemination of appropriate technologies all aimed at improving the standard of living
of the rural communities Centre.
16.1 PRINCIPAL TECHNOLOGIST III - (RE-ADVERTISED)
16.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To conduct and play a leading role in production and development of
technologies,
· To provided technical training or assistance to technician artisans and others
on production, use and or maintenance of the Centre’s proven technologies.
· Project proposal writing for fund soliciting prudent use and control project
inputs.
· Undertaking technology development researches activities
· Link with Local and International organizations in order to Integrate
CAMARTEC technologies into regional projects.
· Any other duties as may be assigned by Head of Department.
16.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters of science in the field of Agricultural, Mechanical and Process
Engineering from recognized Higher Learning Institutions. A working
experience of at least 2 years in relevant field is required.
16.1.3 REMUNERATION: PGSS 15
37
16.2 HEAD DRIVER - (RE-ADVERTISED)
16.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Head of the Centre’s drivers
· To drive Centre’s vehicles
· To maintain and keep up to date vehicle log books
· To report on motor vehicle’s defects and scheduled service and scheduled
service and maintenance.
· Monitoring and update motor vehicle licenses, insurances and fire
extinguishers.
· Maintain cleanness of vehicles.
· Any other duties as may be assigned by the Transport Officer.
16.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCES:
· Secondary School education with class “C” valid driving license and holder of
Trade Test I with at least 5 years clean driving experience Holding a
Transport Officer exposure and training will be an added advantage.
16.2.3 REMUNERATION: POSS 9
16.3 SECURITY GUARD III - (RE-ADVERTISED)
16.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To scrutinize documents /receipts of goods, materials entering and leaving
organization’s premises security and safety of CAMARTEC property.
· To maintain
· To conduct under supervision, routine security rounds in the organization’s
premises.
· To safe guard organization’s properties as assigned
· To perform any other duties as may be assigned by the Head of Section.
16.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Secondary education with militia or national service training. A working
experience of at least 2 years in security matters is required.
16.3.3 REMUNERATION: POSS 3
38
17.0 MBEYA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (MIST)
Mbeya Institute of Science and Technology (MIST) is a product of Mbeya Technical
College that was in operation since 1986 to 2005. On 1st April, 2005, the Parliament of
the United Republic of Tanzania through the National Council for Technical Education
Establishment Order of 2004. Also through section 9 of the National Council for
Technical Education Act No. 6 of 1997, declared a transformation of Mbeya Technical
College (MTC) into Mbeya Institute of Science and Technology (MIST). MIST provides
Technical Education, Research and Consultancy services.
17.1 ASSISTANT LECTURER – (RE-ADVERTISED)
· Physics and Mathematics – 4 Posts
· Computer Engineering – 1 Post
· Entrepreneurship and Business Studies – 1 Post
17.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach up to NTA level 8
· Guide and supervise students in building up their practical and research projects
· Prepare learning resources and design training exercises for students
· Conduct consultancy and community services
· Develop new curricula and review existing curriculum
· Undertake individual research and participate in scientific/academic
congregations
· Performs any other duties as assigned by supervisors
17.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in a relevant field from any recognised institution
17.1.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale PHTS
8 – 9
17.2 TUTORIAL ASSISTANT ( ARCHITECTURAL TECHNOLOGY) – 1 POST
(RE-ADVERTISED)
17.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach up to NTA level 6 (Ordinary Diploma) and may assist teaching in higher
NTA level I each cadre under close supervision
· Assist in conducting tutorial and practical exercises for students under close
supervision
39
· Prepare learning resources tutorial exercises
· Assist in conducting research under close supervision
· Carry out consultancy and community services
· Performs any other duties as assigned by supervisors
17.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Bachelor Degree (NTA level 8) or its equivalent qualification in a relevant field
from any recognised institution with minimum G.P.A of 3.5
17.2.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale PHTS
4 –7
18.0 TANZANIA FOOD AND DRUGS AUTHORITY (TFDA)
The Tanzania Food and Drugs Authority (TFDA) is an Executive Agency under the
Ministry of Health and Social Welfare which is responsible for the control of quality and
safety of food, drugs, cosmetics and medical devices for the purpose of protecting
public health. It is established under Section 4 (1) of the Tanzania Food, Drugs and
Cosmetics Act, 2003 and became operational on 1st July, 2003.
18.1 PRINCIPAL PLANNING OFFICER – 1 POST - (RE-ADVERTISED)
18.1.1 DUTY STATION; TFDA - HQ, DSM
18.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To coordinate and supervise TFDA planning activities and ensure their
implementation
· To supervise planning and development of project record systems
· To compile project reports
· To review project performance annually
· To prepare long and medium development plans for TFDA
18.1.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Masters/Postgraduate Diploma or its equivalent in economics, planning, statistics
or Agricultural Economics and Agribusiness from a recognized institution with
training in use of computer applications and twelve (12) years work experience.
18.1.4 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the TFDA salary’s scale.
40
18.2 PRINCIPAL ASSISTANT DRUG INSPECTOR– 1 POST - (RE-ADVERTISED)
18.2.1 DUTY STATION: TFDA Northern Zone
18.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To conduct inspection and prepare inspection reports
· To check and verify import, export, license and permit applications
· To maintain database
· To supervise and give guidance to subordinates
18.2.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Diploma in pharmaceutical science or veterinary sciences from a recognized
institution and ability to use office computer applications with ten (10) years
experience.
18.2.4 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the TFDA salary’s scale.
19.0 TANZANIA FOOD AND NUTRITION CENTRE – TFNC
Tanzania Food and Nutrition Centre (TFNC) is a Government Institution under the
Ministry of Health and Social Welfare. The Centre is responsible for spreading nutrition
activities in the country with the objectives of controlling and reducing all forms of
malnutrition.
19.1 PRINCIPAL ACCOUNTANT I - 1 POST - (RE-ADVERTISED)
19.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Assist in attending to both internal and external auditors and answering audit
queries;
· Prepare journal vouchers;
· Conduct in service training in appropriate fields of competence;
· perform any other duties assigned.
· Participate in valuation of fixed and movable assets of the centre;
· Establish accounting codes;
· Participate in project financial analysis and preparation of management accounting
information;
· Assist in determining the financial requirements of the centre;
· Conduct in service training in appropriate fields of competence;
· Prepare centre’s budgets;
· Participate in valuation of fixed and movable assets of the centre;
41
· Establish accounting codes;
· Participate in project financial analysis and preparation of management accounting
information;
· Supervise all supplies activities;
· Initiate preparation of financial regulations;
· Conduct in-service training in appropriate fields of competence;
· Perform any other duties assigned.
19.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· CPA (T) or its equivalent from a recognized institution with at least five (5) years of
working experience at a senior position in a reputable organization, and must be
registered with NBAA as Associate Certified Public Accountant or Fellow Certified
Public Accountant in Public Practice.
19.1.3 REMUNERATION: Salary scale PGSS 18 – 19
19.2 SENIOR RESEARCH OFFICER I – FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 1 POST -
(RE-ADVERTISED)
19.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To carry out consumer needs assessment;
· To design and develop food science research proposals;
· To participate in dissemination of research findings
· To design and implement interventions
· To participate in adopting new analytical methods in food science
· To prepare and implement programme plans
· To prepare progress reports on project and programme plans
· To perform any other duties assigned.
19.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in Food Science, Food Technology, Food Engineering or related
Fields from a recognized institution with at least ten (10) years of research work
experience in a reputable organization and at least four (4) publications after
attaining Masters Degree.
· Entry point for Masters Graduates with twelve (12) years research work
experience and five (5) publications after Masters Degree will be PRSS 17.
42
19.2.3 REMUNERATION
· Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
PRSS 16 – 17
19.3 SENIOR RESEARCH OFFICER II – FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
POST - (RE-ADVERTISED)
19.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To review analytical methods in food science and technology;
· To participate in preparation of project plans and budgets;
· To participate in preparation of project progress reports;
· To conduct in service training for in house and other service providers
· To supervise carrying out food science analysis
· To perform any other duties assigned.
19.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree Food Science, Food Technology, Food Engineering or related
Fields from a recognized institution with at least six (6) years of research work
experience in a reputable organization and two (2) publications after attaining
Masters Degree.
· Entry point for Masters Graduates with eight (8) years research experience and
three (3) publications after attaining Masters Degree will be PRSS 15.
19.3.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale PRSS
14–15
19.4 SENIOR RESEARCH OFFICER I – NUTRITION - 1 POST - (RE-ADVERTISED)
19.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Prepare project progress reports
· Conduct in-service training for in house and other service providers
· Participate in developing research proposals;
· Perform any other duties assigned
· Prepare project proposals, budget and action plans;
· Monitor and evaluate project progress and impact;
· Carry out research and surveys;
· Prepare regular project reports
43
· Coordinate research activities
· Provide consultancy services in nutrition
19.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in either Human Nutrition, Home Economics (Food and Nutrition),
Public Health or related fields, from a recognized institution with at least ten (10)
years of research work experience in a reputable organization and at least four (4)
publications after attaining Masters Degree.
· Entry point for Masters Graduates with twelve (12) years research work experience
and five (5) publications after Masters Degree will be PRSS 17.
19.4.3 REMUNERATION: Salary scale PRSS 16 - 17
19.5 RESEARCH OFFICER I – NUTRITION - 1 POST - (RE-ADVERTISED)
19.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Assist in developing research methodologies on nutrition;
· Assist in preparing project progress reports
· Assist in developing research proposals;
· Participate in dissemination of research findings;
· Participate in carrying out nutrition interventions;
· Perform any other duties assigned.
· Participating in preparing project progress reports
· Participate in-service training for in house and other service providers
· Assist in planning nutritional interventions;
· Participate in developing research proposals;
· Perform any other duties assigned
19.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in either Human Nutrition, Home Economics (Food and Nutrition),
Public Health or related fields, from a recognized institution.
· Entry point for Masters Graduates with three (3) years research experience and
one (1) publication will be PRSS 13.
19.5.3 REMUNERATION: Salary scale PRSS 12 - 13
19.6 PRINCIPAL RESEARCH OFFICER – FOOD SCIENCE - 1 POST
(RE-ADVERTISED)
19.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
44
· Promote research collaboration in Food Technology with national and
international organizations;
· Carry out consumer needs assessment;
· Participate in conducting in service training for in house and other service
providers;
· Coordinate formulation and evaluation of food recipes;
· Develop methodologies and their application to product development, food
processing and preservation;
· Train entrepreneurs engaging food processing and preservation;
· Review processes in product development, food processing and preservation;
· Provide consultancy services in Food Science and Technology;
· Participate in drawing up and reviewing policies legislations and regulations
governing the food industry
· Participate in designing and food tables, and reviewing standards;
· Develop and coordinate research in Food Technology;
· Monitor and evaluate implementation of nutrition policies
regulations, and plans;
· Coordinate and participate in-service training for in house and other service
providers;
· Supervise training on food processing, preservation and product development;
· Provide consultancy services;
· Perform any other duties assigned.
19.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· PhD in Food Science, Food Technology, Food Engineering or related Fields from a
recognized institution with research work experience of at least four (4) years in
research work after PhD and must have published at least five (5) publications
after PhD.
19.6.3 REMUNERATION: Salary scale PRSS 20
19.7 SENIOR OFFICE MANAGEMENT SECRETARY I – 1POST - (READVERTISED)
19.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To manage confidential files and records;
· To perform any other duties assigned.
· To maintain appointments;
· To assist in keeping safe custody and in proper use all secretarial office
45
equipments;
· To participate in on-job training;
· To perform any other duties assigned.
19.7.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Diploma in Secretarial Service with at least eight (8) years of working experience
in a reputable organization and who has a Certificate in Office Management.
19.7.3 REMUNERATION: Salary scale PGSS 16 – 17
19.8 RESEARCH OFFICER I – STATISTICS - 1 POST - (RE-ADVERTISED)
19.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To participate in research and initiate the use of research findings in alleviating
nutritional problems;
· To participate in developing research methodologies and application of research
findings;
· To perform any other duties assigned.
19.8.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in Statistics from a recognized institution. Entry point for Masters
Graduates with three (3) years research experience and one (1) publication will
be PRSS 13.
19.8.3 REMUNERATION
· Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
PRSS 12–13
19.9 SENIOR DRIVER I 2 POSTS - (RE-ADVERTISED)
19.9.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To monitor, evaluate and report vehicles performances and related costs;
· To prepare vehicle service schedules;
· To perform any other duties assigned.
19.9.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Holder of at least Form IV Certificate, valid Driving License Class “C” and must
have basic certificate in driving from NIT or its equivalent with clean record in
driving of at least ten (10) years of working experience.
19.9.3 REMUNERATION
46
· Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
POSS 8/PGSS 7
19.10 SENIOR SECURITY GUARD I 1 POST - (RE-ADVERTISED)
19.10.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To assist in investigations and taking accused to court;
· To conduct on job training;
· To perform any other duties assigned.
19.10.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Holder of Form IV Certificate who has attended Peoples Militia/National Service
Course or Advanced Militia course/Police Certificate from Moshi Training Centre
or its Equivalent from a recognized institution with at least seven (7) years of
working experience in reputable organisations.
19.10.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale POSS
8/PGSS 7
20.0 WATER DEVELOPMENT MANAGEMENT INSTITUTE (WDMI)
Water Development and Management Institute (WDMI) is an Agency that was
established by Government Notice No 138 of 22nd August, 2008 according to the
Executive Agency Act (Cap.245) to replace the then Rwegarulila Water Resources
Institute. The Agency (Institute) operates under the Ministry of Water. WDMI is
registered by the National Council for Technical Education (NACTE) to train technicians
and engineers.
20.1 DIRECTOR OF STUDIES – ACADEMIC - (RE-ADVERTISED)
20.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Chief advisor to the Principal on matters pertaining to Academics in the Institute.
He/she shall provide strategic direction of Training, functions of the Institute so as to
achieve organizational goals. He/she shall specifically be responsible, to:
· Manage Training functions.
· Coach and mentor junior staff.
· Manage Directorate resources.
· Manage Strategic alliances and partnerships.
· Assume managerial and Leadership roles.
47
· From time to time, act in the position of Principal when the need arise.
20.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· PhD in either civil engineering, water resources engineering or irrigation
engineering and must have a GPA of 3.5 or above in the bachelor’s degree. Must
have at least ten (10) years experience preferably in research or consultancy
with five consultancy or research reports of the academic and professional
appreciable depth.
OR
· Masters degree in civil engineering, water resources engineering or irrigation
engineering or its equivalent. Must have at least ten (10) years working
experience preferably in research or consultancy with five consultancy or
research reports of the academic and professional appreciable depth.
20.1.3 TENURE: Four (4) years renewable once
20.1.4 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale PTSS
21 + 15%
20.2 SENIOR TUTOR II - AGRONOMY 1 POSTS - (RE-ADVERTISED)
20.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach to NTA level 6 and may assist teaching in higher NTA levels
· Administers examinations up to NTA level 8.
· Supervise and assist students in building up their research/projects
· Develops and review curricula
· Conduct research, Consultancy and community services.
· Assumes leadership roles.
· Supervises and assists junior teaching staff.
· Assists students in building up their practical projects.
· Performs any other duties as assigned by Principal
20.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Masters Degree in Agronomy or Agricultural Engineering, who is eligible for
registration as technical teacher.
20.2.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale PTSS
13-14
48
20.3 SENIOR TUTOR II - COMMUNICATION SKILLS 1 POST - (RE-ADVERTISED)
20.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach to NTA level 6 and may assist teaching in higher NTA levels
· Administers examinations up to NTA level 8.
· Supervise and assist students in building up their research/projects
· Develops and review curricula
· Conduct research, Consultancy and community services.
· Assumes leadership roles.
· Supervises and assists junior teaching staff.
· Assists students in building up their practical projects.
· Performs any other duties as assigned by Principal
20.3.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Masters Degree in Communication Skills, who is eligible for registration as
technical teacher.
20.3.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale PTSS
13-14
20.4 SENIOR TUTOR II - ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1 POST - (READVERTISED)
20.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach to NTA level 6 and may assist teaching in higher NTA levels
· Administers examinations up to NTA level 8.
· Supervise and assist students in building up their research/projects
· Develops and review curricula
· Conduct research, Consultancy and community services.
· Assumes leadership roles.
· Supervises and assists junior teaching staff.
· Assists students in building up their practical projects.
· Performs any other duties as assigned by Principal
20.4.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Masters Degree in Environmental Engineering or Equivalent, who is eligible for
registration as technical teacher.
49
20.4.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale PTSS
13-14
20.5 SENIOR TUTOR II - GEOTECHNICAL ENGINEERING 1 POST - (READVERTISED)
20.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach to NTA level 6 and may assist teaching in higher NTA levels
· Administers examinations up to NTA level 8.
· Supervise and assist students in building up their research/projects
· Develops and review curricula
· Conduct research, Consultancy and community services.
· Assumes leadership roles.
· Supervises and assists junior teaching staff.
· Assists students in building up their practical projects.
· Performs any other duties as assigned by Principal
20.5.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Master’s Degree in Geotechnical or Civil Engineering, who is eligible for
registration as technical teacher.
20.5.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale PTSS
13-14
20.6 SENIOR TUTOR – PHYSICS 1 POST - (RE-ADVERTISED)
20.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach to NTA level 6 and may assist teaching in higher NTA levels
· Administers examinations up to NTA level 8.
· Supervise and assist students in building up their research/projects
· Develops and review curricula
· Conduct research, Consultancy and community services.
· Assumes leadership roles.
· Supervises and assists junior teaching staff.
· Assists students in building up their practical projects.
· Performs any other duties as assigned by Principal
20.6.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Master’s Degree in Physics, who is eligible for registration as technical teacher.
50
20.6.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale PTSS
13-14
20.7 SENIOR LEGAL OFFICER 1 POST - (RE-ADVERTISED)
20.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Legal advisor to the Institute.
· Participating in negotiations with outside parties.
· Providing legal advice on all aspects of the law in Institution’s operations.
· Appearing in court on behalf of the Institute.
· Proper recording and custody of contracts implementation follow up and ensuring
the contractual obligations are met under the contracts.
· Vetting all legal documents emanating from outside the Institute in which the
Institute is/will be a party.
· Participating in and witnessing all contracts.
20.7.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· LL.M with relevant working experience of at least four (4) years. Must have a
valid practicing license as advocate.
20.7.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale TGS F
20.8 SENIOR PLANNING OFFICER 1 POST - (RE-ADVERTISED)
20.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Prepares estimates for capital development.
· Liaises with Chief Accountant's Office in preparing the recurrent budget.
· Compiles project profiles including sources of funding, custodian of agreements
with donors and monitors reports.
· Attends meetings of Planning and Finance sub-committee.
· Assists the in managing the General Planning sub-system of the Planning Unit.
· Performs any other Duties and Responsibilities as assigned by one’s reporting
officer.
20.8.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Masters Degree or Postgraduate Diploma in either Economics or Planning with
computer skills and experience of four years in relevant field.
20.8.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale TGS F
51
20.9 RECEPTIONIST 1 POST - (RE-ADVERTISED)
20.9.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Answers calling signals from subscribers within and distant exchanges
· Connects calls within the exchange area and outside and raises appropriate
charges where required
· Makes bookings for international exchange and prepares necessary records and
report to his/her Supervisor
· Perform any other Duties and Responsibilities as may be determined from time
to time by one’s reporting officer
20.9.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Certificate of Secondary Education with principal passes in English, Swahili and
Basic Mathematics. Lower Standard Telephone Operators Examination will be
added advantage.
20.9.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale TGS A
21.0 INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT PLANNING DODOMA
The Institute of Rural Development Planning was established as a Corporate Body
under the Act of Parliament no. 8 of 1980 as a Higher Learning Institute providing
Advanced Training, Research and Consultancy services in the fields of Rural
Development Planning. The Institute is accredited by the National Council for Technical
Education (NACTE).
21.1 SENIOR OFFICE ATTENDANT - 1 POST - (RE-ADVERTISED)
21.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To assist in duplicating, photocopying, collecting and stapling materials.
· To prepare duty rosters as well as ensuring effective and efficient utilization of
junior staff;
· To report maintenance problems.
· To perform any other duties as may be assigned by the relevant authority.
· To assist in movement of files and documents and transmission of messages
within the Institutes offices.
52
21.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Form IV Certificate holder who has attended basic induction course in office
management and has at least three (3) years of relevant working experience.
21.1.3 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s Salary Scale POSS
8
21.2 SENIOR LECTURER (ECONOMICS/ DEVELOPMENT ECONOMICS/
ENVIRONMENTAL ECONOMICS/ AGRICULTURAL ECONOMICS) - 1 POST -
(RE-ADVERTISED)
21.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To teach formal courses;
· To undertake individual research and participating in bigger multi-disciplinary
research projects;
· To prepare manuals, simulations and case studies for training;
· To provide close supervision and guidance to students;
· To work on consultancy projects;
· To coach junior teaching staff.
21.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· PhD holders who have had at least three (3) years experience in teaching at a
similar institution and have published at least three (3) papers in recognized
journals, a book or three chapters in a book in relevant field.
21.2.3 REMUNERATION: Salary Scale PHTS 13 - 14
21.3 ASSISTANT LECTURER - 1 POST- (RE-ADVERTISED)
21.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Carrying out lectures, practical and assessment of students, performance;
· Supervising projects and practical training for students;
· Conducting research and publications;
· Carrying consultancy and advisory services;
21.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
53
· Masters degree in health economics/ development economics with at least upper
second division at bachelor degree and must possess a minimum GPA of 4.0 or
a b+ average at master’s degree level.
· At least two (2) years working experience
21.3.3 REMUNERATION: Salary Scale PHTS 8/9
22.0 EASTERN AFRICA STATISTICAL TRAINING CENTRE (EASTC)
The Eastern Africa Statistical Training Centre was established by act no 28 of 1994 and
later established by Act No. 30 of 1997 of Executive Agency and officially launched on
17rh May, 2002. The Centre is currently under the Ministry of Finance.
The Eastern Africa Statistical Training Centre is a higher learning institution that was
established in 1965 to train staff of the National Statistical Offices in 18 Eastern and
Southern African countries at degree, diploma and certificate levels. As an Executive
Agency, EASTC is operating ‘semi’ autonomously in providing quality education in the
field of Statistics. EASTC is accredited by NACTE as an Institute of Higher Learning,
mandated to conduct Training, Research and Consultancy Programs in the fields of
Statistics.
22.1 DEPUTY RECTOR PLANNING, FINANCE AND ADMINISTRATION - (READVERTISED)
22.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Head directorate of Planning, Finance & Administration;
· Supervise and maintain acceptable standards of discipline of staff accordingly;
· Facilitate learning (by teaching) of academic programmes in the EASTC;
· Be the recorder to the Ministerial Advisory Board;
· Be responsible to Rector for the general administration and personnel
management of the EASTC;
· Advise the Rector for the general administration and personnel management of the
EASTC;
· Advise the Rector on all legal, and financial matters;
· Be responsible for formulation and monitoring of implementation of accounting
policies and procedures of the EASTC;
· Be responsible for submitting budgets, audited accounts on time; and
· Performs any other official duties which the Rector may assign.
54
22.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· PhD holder either Planning, Finance, Economics or Business.
· Must also be a person with outstanding academic and administrative experience
and capability in the area of technical education and training.
22.1.3 TENURE OF OFFICE
A Deputy Rector Planning, finance and Administration shall hold office for a term of four
(4) years and may be re-appointed consecutively for one more term of four years upon
successful completion of the first term.
22.1.4 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
22.2 LECTURER - 1 POST - (RE-ADVERTISED)
22.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach up to NTA level 9;
· Guide and supervise students in building up their practical and research projects;
· Prepare learning resources and design training exercise for students;
· Conduct consultancy and community services;
· Develop and review existing curriculum;
· Undertake individual research and participates in scientific/academic
congregations;
· Prepare teaching manuals, simulations and case studies for training and
· Coach junior academic staff.
22.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· PhD Degree in either Economics, Statistics, Accounting, Finance or Information
Technology.
22.2.3 TENURE: Permanent and Pensionable
22.2.4 REMUNERATION: PHTS 12
22.3 ASSISTANT LECTURER - 1 POST - (RE-ADVERTISED)
22.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach up to NTA level 8 (Bachelors Degree);
· Prepare learning resources for tutorial exercises;
55
· Conduct research, seminars and case studies;
· Carry out consultancy and community services under supervision;
· Supervise student’s project and
· Prepare teaching manual.
22.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in Actuarial Science and first Degree in Statistics with a GPA of
4.0 and above from recognized institution of higher learning.
22.3.3 TENURE: Permanent and Pensionable
22.3.4 REMUNERATION: PHTS 9
22.4 ASSISTANT LECTURER - 1 POST - (RE-ADVERTISED)
22.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach up to NTA level 8 (Bachelors Degree);
· Prepare learning resources for tutorial exercises;
· Conduct research, seminars and case studies;
· Carry out consultancy and community services under supervision;
· Supervise student’s project and
· Prepare teaching manual.
22.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in either National Accounts or Applied Statistics from recognized
institution of higher learning. His/her Bachelor Degree should have a GPA of 3.8
and above.
22.4.3 TENURE: Permanent and Pensionable
22.4.4 REMUNERATION: PHTS 8
22.5 ASSISTANT LECTURER - 1 POST - (RE-ADVERTISED)
22.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teach up to NTA level 8 (bachelors degree);
· Prepare learning resources for tutorial exercises:
· Conduct research, seminars and case studies;
· Carry out consultancy and community services under supervision;
· Supervise student’s project and
· Prepare teaching manual.
56
22.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree in Economics from recognized institution of higher learning.
His/her Bachelor Degree should have a GPA of 3.8 and above.
22.5.3 TENURE: Permanent and Pensionable
22.5.4 REMUNERATION: PHTS 8
23.0 TANZANIA FISHERIES RESEARCH INSTITUTE
Tanzania Fisheries Research Institute (TAFIRI) was established by the Act of
Parliament No. 6 of 1980 to promote, conduct, supervise, and co-ordinate fisheries
research in Tanzania. The Institute is governed by the Board of Directors. This Institute
is comprised of four Centres and one Substation: Mwanza Centre and Sota Substation
on Lake Victoria, Kigoma Centre on Lake Tanganyika, Kyela Centre on Lake Nyasa and
Dar es Salaam Centre on the Indian Ocean. The Institute Headquarters is located at
Kunduchi in Dar es Salaam.
23.1 DIRECTOR OF FINANCE AND ADMINISTRATION I – 1 POST - (READVERTISED)
23.1.1 DUTY STATION: HEADQUARTERS
23.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Shall be the Head of the Directorate of Finance & Administration, and Member of
the TAFIRI Management Committee
· Shall be the Chief Advisor of the Director General in all Financial/Supplies and
Administrative/Human Resources matters;
· Shall plan, coordinate and control financial/supplies and administrative/human
resources matters;
· Shall establish and maintain accounting system in accordance with acceptable
financial regulations of the Institute;
· Shall prepare, in accordance with accepted accounting principles, periodic and
annual accounts reports of the Institute;
· Shall ensure that the Director General is supplied with up to date information
necessary for discharging his responsibilities relating to financial/supplies and
administrative/human resources matters;
· Shall be responsible for keeping the Director General up to date in regards to the
movement of the finances of the Institute by supplying such information and at
such frequency as the Director General may direct.
57
· Shall be the overall financial advisor to all other Heads of Directorates and
Research Centres in respect of their financial obligations to the Institute and in so
doing he/she shall ensure that strict economy is exercised and may inform the
Director General if in his/her opinion, any Directorate Head or Centre Director
fails to respond satisfactorily to advice and direction regarding efficient and
economic discharge of his/her financial responsibility to the Institute.
· Shall develop and administer TAFIRI Master Budget in cooperation with other
Directorates and Departmental Heads;
· Shall be responsible in implementing the personnel and administration policies of
the Institute;
· Shall be responsible for human resources planning and development;
· Shall be responsible for initiating the recruitment and appointment of such staff
as he/she considers suitable to his requirements in fulfilling his/her Directorate’s
obligation;
· May delegate any of the authorities and/or responsibilities under him to any
person in his/her Directorate, but shall still be accountable for the action of such
person(s);
· Shall perform any other duties as may be assigned by the Director General.
23.1.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· CPA (T), ACCA, CA or equivalent, and must be registered by the National Board
of Accountants and Auditors Tanzania (NBAA) as Authorised Accountant/Auditor.
· Training in Public/Business Administration or Human Resources Management or
equivalent qualification shall be added advantage.
· Should have at least eight (8) years of working experience in finance,
accountancy and administration in a reputable organisation, three (3) of which
should be in senior position;
· Must have the ability to provide dynamic administrative leadership to the Institute.
· He/She must be computer literate.
23.1.4 REMUNERATION: PGSS 20
23.1.5 TENURE: Five (5) years contract, renewable once on satisfactory service.
23.2 SENIOR RESEARCH OFFICER I – 1 POST - (RE-ADVERTISED)
23.2.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM
23.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Identify and assess facilities for specific research officers and technician.
· Work with, supervise and train other officers and technicians.
58
· Carry out independent and planned research activities.
23.2.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters degree in Natural or Social Science plus eight (8) years of research work
experience and at least four (4) scientific publications after Masters.
23.2.4 REMUNERATION: PRSS 9/10
23.2.5 TENURE: Permanent and Pensionable
23.3 OFFICE SUPERVISOR II - 1 POST - (RE-ADVERTISED)
23.3.1 DUTY STATION: MWANZA
23.3.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Maintains up-to-date register of files and file index books;
· Gives file numbers to file searchers;
· Reviews pending correspondence and listing files required for filing;
· Sorts outgoing correspondence in accordance with instructions or established
means of dispatch and checks dates and signatures;
· Assembles flimsy copies and files them for consultation to listed officers;
· Weeds out inactive files i.e. old closed volumes, files with torn covers etc;
· Checks files in the cabinet/rack periodically to ensure proper order and neatness;
· Drafts acknowledgement letters on matters related to mail clearing;
· Oversees overall cleanliness of the office;
· Supervisors of junior staff;
· Performs any other duties assigned by the Head of Section.
23.3.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Form IV/VI National Examination Certificate with a Diploma in Records
Management from a recognized institution.
23.3.4 SALARY SCALE: PGSS 9/10
23.3.5 TENURE: Permanent and Pensionable
23.4 OFFICE ASSISTANT II - 1 POST - (RE-ADVERTISED)
23.4.1 DUTY STATION: Kigoma
23.4.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Cleaning and tiding of Offices and surroundings, including up-keep of gardens,
trees, grass and cleaning of toilets;
59
· Collection and delivery of le